ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Cấp phiếu lý lịch tư pháp
 • HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
 • Cấp bản sao giấy tờ hồ tịch
 • Đăng ký cấp lại bản chính giấy khai sinh
 • Công nhận việc kết hôn
 • Đăng ký giám hộ
 • Đăng ký hoạt động văn phòng công chứng
 • Đăng ký kết hôn
 • Đăng ký khai sinh
 • Đăng ký khai tử
 • Đăng ký lại hộ tịch
 • Đăng ký nhận cha, mẹ, con
 • Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
 • BỔ TRỢ TƯ PHÁP
 • Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
 • Đăng ký hoạt động các tổ chức hành nghề luật sư
 • VĂN BẢN
 • Kiểm tra văn bản QPPL
 • Thẩm định văn bản QPPL
 • VĂN BẢN - KẾT QUẢ KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL
  Kết quả hồ sơ Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
  MÃ SỐ HỒ SƠ
  TÊN CƠ QUAN YÊU CẦU
  NỘI DUNG KIỂM TRA
  NGÀY NHẬN HỒ SƠ
  KẾT QUẢ XỬ LÝ
  01/KTVB
  UBND tỉnh Đắk Lắk
  Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
  04/01/2013
  Đã có KQ
  02/KTVB
  HĐND huyện Krông Năng
  Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án quy hoạch chung đô thị Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025
  08/01/2013
  Đã có KQ
  03/KTVB
  HĐND huyện Cư Kuin
  Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 28/12/2012 về cơ cấu thu huy động vốn góp để xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2013 – 2015 trên địa bàn huyện Cư Kuin
  08/01/2013
  Đã có KQ
  04/KTVB
  UBND tỉnh Đắk Lắk
  Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  08/01/2013
  Đã có KQ
  05/KTVB
  UBND tỉnh Đắk Lắk
  Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 ban hành quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi trong tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  11/01/2013
  Đã có KQ
  06/KTVB
  UBND huyện Krông Năng
  Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 ban hành Quy định phân công quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn huyện Krông Năng
  15/01/2013
  Đã có KQ
  07/KTVB
  HĐND huyện M'Đrắk
  Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 27/12/2012 về phát triển du lịch giai đoạn 2012 - 2015
  16/01/2013
  Đã có KQ
  08/KTVB
  HĐND huyện M'Đrắk
  Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 27/12/2012 phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
  16/01/2013
  Đã có KQ
  09/KTVB
  HĐND huyện M'Đrắk
  Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 27/12/2012 xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới đến năm 2015 định hướng đến năm 2020
  16/01/2013
  Đã có KQ
  10/KTVB
  HĐND huyện M'Đrắk
  Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 28/12/2012 về việc góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh giai đoạn 2012-2015
  16/01/2013
  Đã có KQ
  11/HĐND
  HĐND huyện M'Đrắk
  Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND ngày 27/12/2013 phát triển kinh tế đối ngoại và hợp tác đầu tư từ nay đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
  16/01/2013
  Đã có KQ
  12/KTVB
  UBND tỉnh
  Đắk Lắk
  Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng buôn, thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  21/01/2013
  Đã có KQ
  13/KTVB
  UBND tỉnh
  Đắk Lắk
  Chỉ thị số 06/2012/CT-UBND ngày 2812/2012 về việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc ở Đắk Lắk trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
  21/01/2013
  Đã có KQ
  14/KTVB
  HĐND huyện Cư M'gar
  Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 11/01/2013 về cơ cấu, nguồn vốn ngân sách huyện hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới trên địa bàn huyện Cư M'gar giai đoạn 2012 - 2015
  21/01/2013
  Đã có KQ
  15/KTVB
  UBND tỉnh
  Đắk Lắk
  Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh năm 2013
  21/01/2013
  Đã có KQ
  16/KTVB
  UBND tỉnh
  Đắk Lắk
  Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 ban hành quy định về các khoản đóng góp, chế độ miễn giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh, đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, chế độ hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng
  29/01/2013
  Đã có KQ
  17/KTVB
  UBND tỉnh
  Đắk Lắk
  Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 ban hành quy định xử lý một số vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  29/01/2013
  Đã có KQ
  18/KTVB
  UBND tỉnh
  Đắk Lắk
  Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 ban hành quy chế về đấu thầu, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  31/01/2013
  Đã có KQ
  19/KTVB
  HĐND huyện Krông Bông
  Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 10/01/2013 về việc đề nghị thông qua đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Krông Kmar (lần 01)
  06/02/2013
  Đã có KQ
  20/KTVB
  UBND tỉnh
  Đắk Lắk
  Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 ban hành quy định về phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  06/02/2013
  Đã có KQ
  21/KTVB
  UBND tỉnh
  Đắk Lắk
  Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  18/02/2013
  Đã có KQ
  22/KTVB
  UBND tỉnh
  Đắk Lắk
  Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 về việc sửa đổi khoản 1 Điều 11 Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học
  18/02/2013
  Đã có KQ
  23/KTVB
  UBND tỉnh
  Đắk Lắk
  Chỉ thị 01/2013/CT-UBND ngày 06/02/2013 về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  23/02/2013
  Đã có KQ
  24/KTVB
  UBND tỉnh
  Đắk Lắk
  Quyết định 11/2013/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  28/02/2013
  Đã có KQ
  25/KTVB
  UBND huyện Cư Kuin
  Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 01/4/2013 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin
  04/4/2013
  Đã có KQ
  26/KTVB
  UBND huyện Ea H’leo
  Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 29/3/2013 về việc tăng cường công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện Ea H’leo
  9/4/2013
   
  Đã có KQ
  27/KTVB
  UBND huyện Krông Năng
  Quyết định 02/2013/QĐ-UBND ngày 20/02/2013 của UBND huyện Krông Năng điều chỉnh Điều 15, quy định phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn huyện Krông Năng được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND, ngày 10/01/2013 của UBND huyện.
  15/4/2013
  Đã có KQ
  28/KTVB
  UBND huyện Krông Ana
  Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 12/4/2013 của UBND huyện Krông Ana về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện
  16/4/2013
  Đã có KQ
  29/KTVB
  UBND tỉnh Đăk Lăk
  Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 về việc  điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh
  16/4/2013
  Đã có KQ
  30/KTVB
  UBND tỉnh Đăk Lăk
  Quyết định 13/2013/QĐ-UBND ngày 18/04/2013 ban hành Quy chế quản lý đoàn ra trên địa bàn tỉnh
  24/4/2013
  Đã có KQ
  31/KTVB
  UBND tỉnh Đăk Lăk
  Quyết định 14/2013/QĐ-UBND ngày 23/04/2013 về việc bổ sung Điều 2, Quy chế về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
  02/5/2013
  Đã có KQ
  32/KTVB
  UBND huyện Ea H’leo
  Quyết định ban hành quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển, kỷ luật hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học
  14/5/2013
  Đã có KQ
  33/KTVB
  UBND tỉnh Đăk Lăk
  Quyết định quy định bổ sung Quy định giá tính lệ phí, trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy và tài sản khác tại QĐ số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh
  16/5/2013
  Đã có KQ
  34/KTVB
  UBND tỉnh Đăk Lăk
  Quyết định v/v quy định giá xử lý nước thải trong khu công nghiệp Hòa Phú
  22/5/2013
  Đã có KQ
  35/KTVB
  UBND huyện Krông Păk
  Quyết định v/v ban hành Quy chế phôi hợp tiếp công dân của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện tại trụ sở tiếp công dân của huyện
  23/5/2013
  Đã có KQ
  36/KTVB
  UBND tỉnh Đăk Lăk
  Quyết định v/v bổ sung Điều 1 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh v/v ban hnàh tỷ lệ % để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
  14/6/2013
  Đã có KQ
  37/KTVB
  UBND tỉnh Đăk Lăk
  Quyết định v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  19/6/2013
  Đã có KQ
  38/KTVB
  UBND huyện Ea H’leo
  Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Ea H’leo
  8/7/2013
  Đang xử lý
  Tin đã đưa