ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Di động

1

Phạm Thị Minh Phương

Giám đốc

05003 842 146

0982 553 577

Email: quangnt@tuphap.daklak.gov.vn

2

Thẩm Hữu Thanh

P. Giám đốc

05003 845 868

0988 424 567

Email: thanhth@tuphap.daklak.gov.vn