Loại văn bản

                       
   - Nghị quyết    

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK

   
   - Quyết định                        
   - Chỉ thị                        
         

 - Quyết định 33/QĐ-UB ngày 19/01/1994 V/v tạm giao tiêu chuẩn phân hạng đất và cơ cấu hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp;

- Quyết định 511/QĐ-UB ngày 05/07/1994 Về việc quy định thời gian xây dựng cơ bản của một số cây trồng chính trên địa bàn tỉnh Đak Lak;

- Quyết định 277/QĐ-UB ngày 04/04/1995 Về một số chính sách đối với việc phát triển sản xuất cây ngô lai trên địa bàn tỉnh Đak Lak;

- Quyết định 1286/QĐ-UB ngày 06/07/1996 về việc ban hành quy tŕnh pḥng cháy, chữa cháy rừng;

- Quyết định 2156/QĐ-UB ngày 04/11/1996 V/v Quy định thời điểm kết thúc vụ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp của từng vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đak Lak;

- Quyết định 1753/QĐ-UB ngày 28/08/1997 Về quy định các điểm cấm người nước ngoài cư trú, đi lại, quay phim, chụp ảnh;

- Quyết định 1826/QĐ-UB ngày 12/09/1997 Về việc quy định năng xuất xét giảm, miễn thuế SDĐNN;

- Quyết định 2695/QĐ-UB ngày 17/12/1997 Ban hành Quy định về phối hợp tiếp công dân;

- Quyết định 407/QĐ-UB ngày 24/03/1998 V/v ban hành quy định tạm thời của UBND tỉnh Đăk Lăk về chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi Ḅ lai;

- Quyết định 773/1998/QĐ-UB ngày 11/05/1998 V/v đổi, đặt tên đường phố trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột;

- Quyết định  801/1998/QĐ-UB ngày 15/05/1998 Về việc quy định mức giá tối thiểu tính thuế nhà ở và công tŕnh gắn liền cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 1807/1998/QĐ-UB ngày 01/09/1998 V/v ban hành Quy chế quản lư và sử dụng thiết bị máy móc và phương tiện của dự án "Tăng cường chương tŕnh trồng rừng bằng phương thức Nông, Lâm kết hợp tại Đăk Lăk;

- Quyết định 2014/1998/QĐ-UB ngày 14/09/1998 Về việc quy định chế độ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Quyết định 2503/1998/QĐ-UB ngày 27/10/1998 V/v ban hành quy định trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan quản lư chuyên ngành trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động có hiệu quả;

- Quyết định 2670/QĐ-UB ngày 07/11/1998 V/v giải quyết chế độ phụ cấp ưu đăi cho giáo viên;

- Quyết định 267/1999/QĐ-UB ngày 04/02/1999 V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đă được tổng rà soát;

- Quyết định 274/1999/QĐ-UB ngày 05/02/1999 Về việc trợ cấp giáo viên vùng khó khăn và lương, học phí của ngành học mầm non;

- Quyết định 349/1999/QĐ-UB ngày 11/02/1999 Về việc ban hành quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng mùa khô hàng năm;

- Quyết định 1980/1999/QĐ-UB ngày 09/08/1999 V/v huy động đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trường học đối với hệ bán công;

- Quyết định 2159/1999/QĐ-UB ngày 27/08/1999 V/v ban hành Quy định quản lư thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 2344/1999/QĐ-UB ngày 18/09/1999 ngày Ban hành bản quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê;

- Quyết định 2374/1999/QĐ-UB ngày 24/09/1999 V/v quy định tải trọng giới hạn của cầu đường thuộc tỉnh Đăk Lăk quản lư;

- Quyết định 2389/QĐ-UB ngày 27/09/1999 V/v ban hành Quy chế quản lư mạng lưới thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

 - Quyết định 498/2000/QĐ-UB ngày 27/03/2000 Về địa bàn thực hiện mức thu lệ phí đăng kư quản lư hộ khẩu;

- Quyết định 501/QĐ-UB ngày 27/03/2000 Về giá bán lẻ, mức trợ giá, trợ cước vận chuyển giống ngô lai;

- Quyết định 664/QĐ-UB ngày 18/04/2000 V/v ban hành quy định thời gian bắt đầu và kết thúc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp;

- Quyết định 699/2000/QĐ-UB ngày 25/4/2000 V/v ban hành các danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh đă được rà soát;

- Quyết định 805/2000/QĐ-UB ngày 03/05/2000 về giá bán, mức trợ cước vận chuyển than tổ ong;

- Quyết định 807/2000/QĐ-UB ngày 03/05/2000 Về giá bán, mức trợ cước vận chuyển mặt hàng than đá;

- Quyết định 808/2000/QĐ-UB ngày 03/05/2000 Về giá bán, mức trợ cước vận chuyển mặt hàng thuốc chữa bệnh;

- Quyết định 809/2000/QĐ-UB ngày 03/05/2000 Về giá bán, mức trợ cước vận chuyển mặt hàng vở học sinh;

- Quyết định 810/2000/QĐ-UB ngày 03/05/2000 về mức trợ cước vận chuyển phát hành sách và văn hóa phẩm;

- Quyết định 1077/QĐ-UB ngày 07/06/2000 Về giá bán lẻ, mức trợ giá, trợ cước vận chuyển giống lúa nước;

- Quyết định 3202/2000/QĐ-UB ngày 20/11/2000 V/v ban hành danh mục thành phần tài liệu nộp vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh;

- Quyết định 3371/2000/QĐ-UB ngày 01/12/2000 V/v ban hành Quy định việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 3719/2000/QĐ-UB ngày 27/12/2000 V/v thu và sử dụng học phí trong trường học;

- Quyết định 165/2001/QĐ-UB ngày 12/01/2001 V/v thu, sử dụng học phí ngành học mầm non và lương cho giáo viên ngành học mầm non;

- Quyết định 1081/2001/QĐ-UB ngày 23/04/2001 V/v Ban hành quy định thực hiện Chương tŕnh kiên cố hóa kênh mương thủy lợi trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 2002/QĐ-UB ngày 13/07/2001 V/v giải quyết mức hộ trợ thêm phụ phụ cấp cho học sinh trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Hy Vọng;

- Quyết định 2524/2001/QĐ-UB ngày 22/08/2001 V/v quy định mức thu chi tiền dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện;

- Quyết định 2604/2001/QĐ-UB ngày 31/08/2001 Về việc quy định tỷ lệ quy đổi đá thương phẩm ra đá nguyên khai;

- Quyết định 3190/QĐ-UB ngày 19/10/2001 V/v sửa đổi bổ sung Quyết định 2156/QĐ-UB ngày 04/11/1996 và Quyết định 664/QĐ-UB ngày 18/4/2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Quyết định 3400/2001/QĐ-UB ngày 06/11/2001 V/v ban hành chế độ trợ cấp cho cán bộ tăng cường cơ sở và huyện Đăk Song;

- Quyết định 3762/2001/QĐ-UB ngày 03/12/2001 V/v ban hành Quy chế quản lư và hoạt động Ḷ giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 117/QĐ-UB ngày 16/01/2002 V/v Quy định đơn giá thuê lao động chỉnh lư, sắp xếp tài liệu lưu trữ tích đống tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh;

- Quyết định 515/QĐ-UB ngày 27/02/2002 V/v quy định cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ giám sát của chương tŕnh 135 ở các xă, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 15/2002/QĐ-UB ngày 08/3/2002 V/v ban hành các danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh đă được rà soát;

- Quyết định 22/2002/QĐ-UB ngày 18/03/2002 V/v uỷ quyền Quyết định thanh lư tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công tŕnh mới khi có Dự án đă được phê duyệt;

- Quyết định 49/2002/QĐ-UB ngày 10/04/2002 Về việc uỷ quyền cho UBND các huyện, thành phố Quyết định miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp;

- Quyết định 61/2002/QĐ-UB ngày 03/05/2002 Về việc ban hành quy định chỉ giới đường đỏ một số tuyến đường giao thông tại thành phố Buôn Ma Thuột;

 - Quyết định 88/2002/QĐ-UB ngày 11/06/2002 V/v ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật cây cà phê vối, cây cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 108/2002/QĐ-UBN ngày 08/08/2002 V/v huy đọng đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trường học đối với hệ quốc lập;

- Quyết định 113/2002/QĐ-UB ngày 20/08/2002 V/v phân cấp quản lư đường bộ trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 138/2002/QĐ-UB ngày 09/09/2002 Về huy động quỹ Quốc pḥng - An ninh trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 19/2003/QĐ-UB ngày 29/01/2003 V/v ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ;

- Quyết định 23/2003/QĐ-UB ngày 11/02/2003 Về việc thu tiền lưu kho, băi và chi phí bảo quản xe gắn máy vi phạm Luật giao thông đường bộ bị tạm giữ chờ xử lư;

- Quyết định 31/2003/QĐ-UB ngày 19/02/2003 Quy định tạm thời về xử lư tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước;

- Quyết định 1040/QĐ-UB ngày 14/04/2003 V/v bổ sung, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ;

- Quyết định 76/2003/QĐ-UB ngày 28/05/2003 V/v việc ban hành Quy định về việc nuôi và quản lư chó nuôi trên địa bàn tỉnh Dak Lak;

- Quyết định 1625/QĐ-UB ngày 04/06/2003 Về việc ban hành tạm thời Bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị;

 - Quyết định 86/2003/QĐ-UB ngày 15/07/2003 V/v ban hành giá nước sạch do Công ty cấp thoát nước Đăk Lăk sản xuất;

- Quyết định 101/2003/QĐ-UB ngày 11/09/2003 Về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại bản quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê, ban hành theo - Quyết định số 2344/1999/QĐ-UB ngày 18/9/1999 của UBND tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 114/2003/QĐ-UB ngày 27/10/2003 Ban hành quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 115/2003/QĐ-UB ngày 28/10/2003 V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở;

- Quyết định 119/2003/QĐ-UB ngày 13/11/2003 V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa Cộng đồng;

- Quyết định 127/2003/QĐ-UB ngày 04/12/2003 V/v quy định tạm thời mức tiền lương b́nh quân đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh;

 - Quyết định 4274/QĐ-UB ngày 23/12/2003 V/v ban hành qui định về đấu nối hệ thống thoát nước thải của các đối tượng đấu nối vào hệ thống thoát nước thải thành phố Buôn Ma Thuột;

- Quyết định 01/2004/QĐ-UB ngày 12/01/2004 V/v đặt tên đường phố thị trấn Buôn Hồ, huyện Krông Buk;

- Quyết định 25/QĐ-UB ngày 12/01/2004 V/v quy định mức thu phí tham quan thắng cảnh, di tích lịch sử, công tŕnh văn hoá thuộc địa phương quản lư đă được xếp hạng của Bộ Văn hoá - Thông tin;

- Quyết định  15/2004/QĐ-UB ngày 15/03/2004 V/v Ban hành quy định về thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước;

- Quyết định 363/QĐ-UB ngày 19/03/2004 V/v phê duyệt Đề án củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp cấp huyện, cấp xă;

- Quyết định 18/2004/QĐ-UB ngày 12/04/2004 Về chính sách, chế độ đối với cán bộ cơ sở;

- Quyết định 19/2004/QĐ-UB ngày 13/04/2004 V/v  ban hành Quy định tŕnh tự thủ tục về giấy phép khai thác tận thu khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 25/2004/QĐ-UB ngày 23/04/2004 V/v ban hành Quy chế giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Giang Sin;

- Quyết định 29/2004/QĐ-UB ngày 26/05/2004 V/v ban hành Quy chế bảo vệ môi trường du lịch tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 35/2004/QĐ-UB ngày 14/06/2004 Ban hành Quy định về chia cụm, khối, tổ chức kư kết giao ước thi đua;

- Quyết định 36/2004/QĐ-UB ngày 16/6/2004 V/v ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Ban Tư pháp xă, phường, thị trấn;

- Quyết định 906/QĐ-UB ngày 28/06/2004 V/v thực hiện Đề án mở rộng ủy nhiệm thu cho UBND xă, phường, thị trấn;

- Quyết định 908/QĐ-UB 28/06/2004 V/v quy định tỷ lệ điều tiết phần vượt thu ngân sách cho UBND xă, phường , thị trấn;

- Quyết định 42/2004/QĐ-UB ngày 27/07/2004 Về việc quy định mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 43/2004/QĐ-UB ngày 27/07/2004 Về việc quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 44/2004/QĐ-UB ngày 27/07/2004 Về việc quy định mức thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 45/2004/QĐ-UB ngày 27/07/2004 Về việc quy định mức thu phí sử dụng lề đường, bến băi trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 48/2004/QĐ-UB ngày 27/07/2004 V/v quy định mức thu phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 49/2004/QĐ-UB ngày 27/07/2004 Về việc quy định mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 50/2004/QĐ-UB ngày 27/07/2004 Về việc quy định mức thu phí qua đ̣ trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 51/2004/QĐ-UB ngày 27/07/2004 Về việc quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 54/2004/QĐ-UB ngày 02/08/2004 Ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 57/2004/QĐ-UB ngày 24/08/2004 Ban hành Quy chế về quản lư, cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử tỉnh Đăk Lăk trên Internet;

- Quyết định 1539/QĐ-UB ngày 15/09/2004 Về việc quy định sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;

- Quyết định 1556/QĐ-UB ngày 17/09/2004 Về việc quy định cụ thể mức hỗ trợ và h́nh thức thực hiện chính sách di dân;

- Quyết định 63/2004/QĐ-UB ngày 01/10/2004 V/v ban hành quy định về quản lư giá tại địa phương;

- Quyết định 64/2004/QĐ-UB ngày 04/10/2004 V/v ban hành Quyết định mức chi và quản lư chi phí phục vụ công tác phổ cập Giáo dục Trung học cơ sở thuộc tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 1753/QĐ-UB ngày 08/10/2004 V/v thực hiện chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đ́nh, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi;

- Quyết định 66/2004/QĐ-UB ngày 12/10/2004 V/v điều chỉnh Điều 1  Quyết định 43/2004/QĐ-UB ngày 27/7/2004 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 67/2004/QĐ-UB ngày 08/11/2004 Về việc phê duyệt đơn giá điều tra xây dựng bản đồ đất đánh giá phân hạng đất;

- Quyết định 68/2004/QĐ-UB ngày 11/11/2004 V/v ban hành các danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh đă được rà soát;

- Quyết định 2087/QĐ-UB ngày 15/11/2004 V/v phê duyệt mức thu dịch vụ trên Website, chi cho hoạt động Website và chi lấy thông tin giá cả;

- Quyết định 71/2004/QĐ-UB ngày 29/11/2004 Về việc ban hành Quy định chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung - Ḷ gạch liên tục kiểu đứng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 72/2004/QĐ-UB ngày 29/11/2004 Về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân sản xuất gạch chuyển sang sử dụng công nghệ sản xuất gạch đất sét nung - Ḷ gạch liên tục kiểu đứng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 74/2004/QĐ-UBngày 07/12/2004 V/v Ban hành quy chế đảm bảo an toàn các công tŕnh lân cận, vệ sinh môi trường trong thi công các công tŕnh xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 2302/2004/QĐ-UB ngày 08/12/2004 v/v quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông;

- Quyết định 77/2004/QĐ-UB ngày 13/12/2004 V/v ban hành Quy chế về việc xét duyệt và quản lư các chương tŕnh đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2005-2010;

 - Quyết định 82/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004 V/v phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp y tế cấp huyện, thành phố và nhiệm vụ chi y tế xă, phường, thị trấn;

- Quyết định 01/2005/QĐ-UB ngày 04/01/2005 v/v ban hành giá tối thiểu gỗ tṛn, lâm sản phụ để tính thuế tài nguyên;

- Quyết định 03/2005/QĐ-UB ngày 10/1/2005 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ khuyến công tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 15/QĐ-UB ngày 05/01/2005 v/v ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lư khai thác công tŕnh thủy lợi;

- Quyết định 213/QĐ-UB ngày 02/02/2005 Ban hành chính sách phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xă nông nghiệp vùng đồng bào dân tôc thiểu số tại chỗ;

- Quyết định 13/2005/QĐ-UB ngày 16/02/2005 v/v ban hành quy định khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên giới Việt Nam -Cam Pu Chia thuộc tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 283/QĐ-UB ngày 16/02/2005 v/v xây dựng hệ thống biển báo và quy định vị trí cắm các biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên giới Việt Nam - Cam Pu Chia thuộc tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 16/2005/QĐ-UB ngày 04/03/2005 về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xă, phường, thị trấn;

- Quyết định 21/2005/QĐ-UB ngày 16/03/2005 v/v ban hành quy định mức thu, chi các loại dịch vụ liên quan đến hoạt động công chứng;

- Quyết định 513/QĐ-UB ngày 25/03/2005 v/v Ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 31/2005/QĐ-UB ngày 25/4/2005 về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 818/QĐ-UB ngày 13/5/2005 về việc quy định mức trợ cấp xă hội thường xuyên tại công đồng và các Trung tâm Bảo trợ xă hội;

- Quyết định 36/2005/QĐ-UB ngày 18/5/2005 v/v ban hành giá vé xe buưt tuyến Krông Pắc - Buôn Ma Thuột;

- Quyết định 37/2005/QĐ-UB ngày 19/5/2005 về việc ban hành Quy định về thủy lợi phí, tiền nước các công tŕnh thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 38/2005/QĐ-UB ngày 26/5/2005 v/v ban hành giá tối thiểu gỗ tịch thu xung công quỹ nhà nước;

- Quyết định 926/QĐ-UB ngày 27/5/2005 v/v ban hành tạm thời khung giá thanh toán dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập được Bảo hiểm Y tế thanh toán;

- Quyết định 41/2005/QĐ-UB ngày 13/6/2005 v/v phân định thẩm quyền địa hạt đối với các pḥng công chứng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 42/2005/QĐ-UB ngày 13/6/2005 ban hành Quy định về tŕnh tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 1061/QĐ-UB ngày 16/06/2005 v/v phê duyệt đơn giá thiết kế các công tŕnh nông lâm nghiệp;

- Quyết định 51/2005/QĐ-UBND  ngày 18/08/2005 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 1581/QĐ-UB ngày 26/08/2005 v/v phê duyệt giá xe buưt trên tuyến đường Krông Buk đến thành phố Buôn Ma Thuột;

- Quyết định 1653/QĐ-UBND ngày  05/09/2005 v/v tạm thời phê duyệt giá vé xe buưt trên tuyến đường Krông Păk (km 47) đến huyện Ea Kar (Km 68);

- Quyết định 53/2005/QĐ-UBND ngày 05/9/2005 v/v sửa đổi, điều chỉnh điều 16, - Quyết định 31/2005/QĐ-UB ngày 25/4/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 54/2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 ban hành qui định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo - Quyết định 118/1996/QĐ-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định 55/2005/QĐ-UBND ngày 22/09/2005 v/v ban hành quy định về chế độ báo cáo công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Quyết định 56/2005/QĐ-UBND ngày 27/09/2005 quy định chính sách áp dụng cho thành viên tham gia đội công tác phát động quần chúng chuyên trách ở cơ sở của tỉnh;

- Quyết định 57/2005/QĐ-UBND ngày 3/10/2005 v/v điều chỉnh giá vé xe buưt tuyến đường nội thành Thành phố Buôn Ma Thuột;

- Quyết định 2349/QĐ-UBND/TH ngày 20/10/2005 ban hành "Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xă hội phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh";

- Quyết định 2390/QĐ-UBND ngày 26/10/2005 về việc ban hành quy định quản lư và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 59/2005/QĐ-UBND ngày 28/10/2005 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế và pḥng Y tế thuộc UBND các huyện, thành phố;

- Quyết định 60/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 về việc cho vay ưu đăi và hỗ trợ tiền giáo dục định hướng đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

- Quyết định 61/2005/QĐ-UBND ngày 15/11/2005 ban hành quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quốc lộ 14 qua thành phố Buôn Ma Thuột;

- Quyết định 62/2005/QĐ-UBND ngày 15/11/2005 ban hành quy định kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường giao thông tại thành phố Buôn Ma Thuột;

 - Quyết định 63/2005/QĐ-UB ngày 21/11/2005 về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 64/2005/QĐ-UB ngày 15/12/2005 Về việc ban hành Quy định về rà soát hiện trạng sử dụng đất; xây dựng hoặc điều chỉnh, xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 2898/QĐ-UB ngày 21/12/2005 v/v quy định giá vé xe buưt đường: Thành phố Buôn Ma Thuột đi Cư M'gar và TPBMT đi huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông;

- Quyết định 2952/QĐ-UBND ngày 23/12/2005 Về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế "một cửa" về lĩnh vực lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định 01/2006/QĐ-UBND ngày 04/01/2006 Về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở, giao đất trống, đối núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hạn mức công nhận đất ở đối với các trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đ́nh, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 06/2006/QĐ-UBND 16/02/2006 Về điều chỉnh bổ sung định biên đối với cán bộ không chuyên trách ở cơ sở để bố trí thêm một Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Quyết định 07/2006/QĐ-UBND ngày 22/02/2006 Về một số mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 08/2006/QĐ-UBND ngày 22/02/2006 Về việc ban hành Quy chế về xây dựng, quản lư và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Quyết định 09/2006/QĐ-UBND ngày 08/03/2006 Quy định về thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công tŕnh xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 10/2006/QĐ-UBND ngày 14/03/2006 Ban hành Quy định phân cấp quản lư cán bộ, công chức, viên chức;

- Quyết định 26/2006/QĐ-UBND ngày 25/04/2006 Về việc quy định quản lư hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 1007/QĐ-UBND ngày 15/05/2006 V/v quy định giá vé xe buưt tuyến đường: Thành phố Buôn Ma Thuột đi thị trấn Liên Sơn, huyện Lăk;

- Quyết định 1037/QĐ-UBND ngày 19/05/2006 Về việc ban hành Quy chế quản lư an táng và xây dựng mộ tại Nghĩa trang cán bộ tỉnh;

- Quyết định 1039/QĐ-UBND ngày 19/05/2006 Về việc phê duyệt tạm thời mức thu một phần viện phí đối với các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 28/2006/QĐ-UBND ngày 05/06/2006 Ban hành Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

- Quyết định 29/2006/QĐ-UBND ngày 05/06/2006 ban hành Quy định về Quy tŕnh cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 1147/QĐ-UBND ngày 12/6/2006 Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô h́nh "một cửa" tại Sở Xây dựng;

- Quyết định 1285/QĐ-UBND ngày 26/06/2006 V/v ban hành mức chi hỗ trợ cho người dân trồng rừng sản xuất (giai đoạn 2006-2010) thuộc Ngân sách Trung ương Chương tŕnh trồng mới 5 triệu ha rừng;

- Quyết định 1305/QĐ-UBND ngày 30/06/2006 V/v quy định chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ của tỉnh;

- Quyết định 30/2006/QĐ-UBND ngày 04/07/2006 Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 1331/QĐ-UBND ngày 05/07/2006 Về cơ chế sử dụng ngân sách địa phương đầu tư trong các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 31/2006/QĐ-UBND ngày 10/07/2006 Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 32/2006/QĐ-UBND ngày 02/08/2006 Về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 33/2006/QĐ-UBND ngày 02/08/2006 Về việc phân cấp, ủy quyền quản lư dự án đầu tư xây dựng công tŕnh;

- Quyết định 34/2006/QĐ-UBND ngày 03/08/2006 Về việc ban hành tỷ lệ thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 35/2006/QĐ-UBND ngày 09/08/2006 Về việc ban hành Giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 36/2006/QĐ-UBND ngày 09/08/2006 Về việc ban hành Bộ đơn giá nhà xây dựng công tŕnh - Phần khảo sát xây dựng khu vực thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 37/2006/QĐ-UBND ngày 09/08/2006 Về việc ban hành Bộ đơn giá nhà xây dựng công tŕnh - Phần xây dựng lắp đặt khu vực thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 38/2006/QĐ-UBND ngày 09/08/2006 V/v quy định các bề mặt hạn chế chướng ngại vật tại khu vực sân bay Buôn Ma Thuột;

- Quyết định 39/2006/QĐ-UBND ngày 15/08/2006 V/v giao trách nhiệm và ủy quyền trong công tác đặt, đổi tên đường, phố và công tŕnh công cộng trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 41/2006/QĐ-UBND 27/09/2006 V/v sửa đổi, bổ sung kích thước mặt cắt ngang, chỉ giới đường đỏ đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột;

- Quyết định 42/2006/QĐ-UBND 12/10/2006 Về việc quy định các hệ số để tính phụ cấp khu vực, quy định chuyển tiếp đối với các dự án đầu tư, công tŕnh, hạng mục công tŕnh xây dựng khi áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công tŕnh của tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 1918/QĐ-UBND 12/10/2006 về việc thực hiện Đề án "Tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xă tỉnh Đăk Lăk, giai đoạn 2006 - 2010";

- Quyết định 44/2006/QĐ-UBND 24/10/2006 Về phân cấp nhiệm vụ thu, nhiệm vụ chi từ năm 2007 cho các cấp ngân sách thuộc tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 46/2006/QĐ-UBND ngày 27/10/2006 Về việc ban hành giá tối thiểu các loại khoáng sản, động vật rừng và lâm sản phụ để tính thuế tài nguyên;

- Quyết định 47/2006/QĐ-UB ngày 02/11/2006 Về thu phí đấu giá tài sản và phí đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

 - Quyết định 48/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 Về việc quy định tŕnh tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xă;

- Quyết định 49/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 Về việc ban hành "Quy định mức hưởng lợi của hộ gia đ́nh, cá nhân, cộng đồng thôn, buôn được giao, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk";

- Quyết định 50/2006/QĐ-UBND ngày 29/11/2006 Ban hành Quy định thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng cho t́nh nguyện viên Đội hoạt động xă hội t́nh nguyện cấp xă;

- Quyết định 51/2006/QĐ-UBND 11/12/2006 V/v quy định một số mức chi cụ thể theo Nghị quyết 13/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006 của HĐND tỉnh;

- Quyết định 52/2006/QĐ-UBND 19/12/2006 Ban hành bảng phân loại đường phố thành phố Buôn Ma Thuột và thị trấn các huyện để làm cơ sở tính thuế nhà, đất;

- Quyết định 53/2006/QĐ-UBND 19/12/2006 Về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, thành phố từ năm 2007;

- Quyết định 57/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 Về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xă, thị trấn từ năm 2007 của huyện Ea Hleo;

- Quyết định 58/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 Về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xă, thị trấn từ năm 2007 của huyện Krông Năng;

- Quyết định 59/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 Về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xă, thị trấn từ năm 2007 của huyện Krông Buk;

- Quyết định 60/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 Về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xă, thị trấn từ năm 2007 của huyện Ea Kar;

- Quyết định 61/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 Về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xă, thị trấn từ năm 2007 của huyện Krông Păk;

- Quyết định 62/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 Về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xă, thị trấn từ năm 2007 của huyện M' Đrăk;

- Quyết định 63/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 Về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xă, thị trấn từ năm 2007 của huyện Ea Sup;

- Quyết định 64/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 Về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xă, thị trấn từ năm 2007 của huyện Krông Bông;

- Quyết định 65/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 Về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xă, thị trấn từ năm 2007 của huyện Krông Ana;

- Quyết định 66/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 Về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xă, thị trấn từ năm 2007 của huyện Lăk;

- Quyết định 67/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 Về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xă, thị trấn từ năm 2007 của huyện Buôn Đôn;

- Quyết định 68/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 Về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xă, thị trấn từ năm 2007 của huyện Cư M'gar;

- Quyết định 69/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 Về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách thành phố Buôn Ma Thuột và ngân sách xă, phường từ năm 2007;

- Quyết định 70/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 Về việc ban hành giá bồi thường hoa màu, tài sản, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 71/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 Về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Buôn Ma Thuột;

- Quyết định 72/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 Về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Buôn Đôn;

- Quyết định 73/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 Về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Cư M' gar;

- Quyết định 74/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 Về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Ea Sup;

- Quyết định 75/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 Về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Ea H' Leo;

- Quyết định 76/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 Về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Ea Kar;

- Quyết định 77/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 Về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Krông Ana;

- Quyết định 78/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 Về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Krông Buk;

- Quyết định 79/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 Về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Krông Năng;

- Quyết định 80/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 Về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Krông Pắk;

- Quyết định 81/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 Về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Lắk;

- Quyết định 82/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 Về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Ma Đ'răk;

- Quyết định 83/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006Về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Krông Bông;

- Quyết định 84/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về quản lư giá tại địa phương;

- Quyết định 01/2007/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 Về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xă, thôn, buôn, tổ dân phố; quy định thêm một số cán bộ được hưởng mức sinh hoạt phí;

- Quyết định 46/QĐ-UBND ngày 8/1/2007 Về mức phụ cấp cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư kư hội tù yêu nước tỉnh;

- Quyết định 112/QĐ-UBND ngày 16/1/2007 Về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, băi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán Nhà nước;

- Quyết định 02/2007/QĐ-UBND ngày 17/01/2007 Ban hành quy định cơ cấu nguồn vốn đầu tư công tŕnh giao thông trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2007-2010;

- Quyết định 03/2007/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 Về việc quy định giá lúa tẻ để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp;

- Quyết định 04/2007/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 Về phân cấp cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trừơng dạy nghề công lập;

- Quyết định 05/2007/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 Về đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân cấp xă;

- Quyết định 06/2007/QĐ-UBND ngày 30/1/2007 Về việc quy định cơ chế đầu tư theo h́nh thức xây dựng - chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 266/QĐ-UBND ngày 31/1/2007 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biến chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quyết định 07/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 33/2006/QĐ-UBND ngày 02/08/2006 Về việc phân cấp, ủy quyền quản lư dự án đầu tư xây dựng công tŕnh;

- Quyết định 08/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về Quy tŕnh cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 29/2006/QĐ-UBND ngày 05/06/2006 của UBND tỉnh;

- Quyết định 09/2007/QĐ-UBND ngày 8/2/2007 Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động vận tải hành khách cộng cộng bằng xe buưt tại Đăk Lăk;

- Quyết định 10/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 Về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công tŕnh trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk đối với các bộ đơn giá xây dựng do UBND tỉnh ban hành;

- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 Về việc điều chỉnh thời hạn hiệu lực của Quyết định 52/2006/QĐ-UBND 19/12/2006 Ban hành bảng phân loại đường phố thành phố Buôn Ma Thuột và thị trấn các huyện để làm cơ sở tính thuế nhà, đất;

- Quyết định 439/QĐ-UB ngày 01/3/2007 V/v công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật đă qua rà soát;

- Quyết định 13/2007/QĐ-UBND ngày 5/3/2007 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban giám sát xă Chương tŕnh 135 giai đoạn 2006 – 2010;

- Quyết định 15/2007/QĐ-UBND ngày 10/4/2007 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn Trưởng pḥng Tư pháp cấp huyện;

- Quyết định 16/2007/QĐ-UBND ngày 22/5/2007 Về việc ban hành Quy định về tŕnh tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 17/2007/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 Về việc ban hành quy chế báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật;

- Quyết định 1120/QĐ-UBND ngày 30/5/2007 Về việc ban hành bổ sung định mức chi phí loài cây Mít nghệ (ghép) hỗ trợ cho người dân trồng rừng sản xuất (giai đoạn 2007 - 2010) thuộc ngân sách Trung ương (Chương tŕnh trồng mới 5 triệu ha rừng);

- Quyết định 1158/QĐ-UBND ngày 4/6/2007 Về định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng và chăm sóc rừng trồng pḥng hộ, đặc dụng năm thứ 2, 3, 4 và giao khoán quản lư bảo vệ rừng từ nguồn ngân sách Trung ương (thuộc Chương tŕnh trồng mới 5 triệu ha rừng);

- Quyết định 18/2007/QĐ-UBND ngày 5/6/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng phân loại đường phố thành phố Buôn Ma Thuột và thị trấn các huyện để làm cơ sở tính thuế nhà đất;

- Quyết định 19/2007/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xă, phường, thị trấn;

- Quyết định 1355/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 Về việc phân chia Cụm, Khối tổ chức kư kết giao ước thi đua, thực hiện chấm điểm, xét và đề nghị khen thưởng hàng năm;

- Quyết định 1361/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 Về việc quy định điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 4/7/2007 Ban hành Quy chế phối hợp pḥng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;

- Quyết định 1504/QĐ-UBND ngày 5/7/2007 Về việc ban hành định mức hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 24/2007/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 Ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 25/2007/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của bộ phận nội trú dân nuôi thí điểm tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 26/2007/QĐ-UBND ngày 13/8/2007 Về việc ban hành quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lư và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 27/2007/QĐ-UBND ngày 17/8/2007 Ban hành Quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 28/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 Về giá bán nước sạch tại thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện: Krông Buk, Krông Păk, Ea Sup, Lăk;

- Quyết định 29/2007/QĐ-UBND ngày 23/8/2007 Về việc ban hành Quy chế hoà giải viên ở cơ sở;

- Quyết định 30/2007/QĐ-UBND ngày 23/8/2007 Về việc ban hành Quy định công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 31/2007/QĐ-UBND ngày 23/8/2007 Ban hành Quy định một số mức chi xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk;

- Quyết định 32/2007/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 Quy định hạn mức giao đất ở; đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước để sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; công nhận đất ở trong trường hợp có vườn, ao cho hộ gia đ́nh, cá nhân;

- Quyết định 33/2007/QĐ-UBND ngày 5/9/2007 Về việc phân cấp, uỷ quyền quản lư dự án đầu tư xây dựng công tŕnh;

- Quyết định 34/2007/QĐ-UBND ngày 5/9/2007 Ban hành Quy định về Quy tŕnh cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 35/2007/QĐ-UBND ngày 5/9/2007 Về việc ban hành "Định mức dự toán công tác quản lư, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột";

- Quyết định 36/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 Ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu cho các loại xe ôtô con  có sử dụng ngân sách Nhà nước phục vụ công tác;

- Quyết định 37/2007/QĐ-UBND ngày 17/9/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 38/2007/QĐ-UBND ngày 26/9/2007 Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lư và sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 2497/QĐ-UBND ngày 3/10/2007 Về mức hỗ trợ đầu tư trồng và chăm sóc rừng; giao khoán quản lư bảo vệ rừng; khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên - Nguồn kinh phí hỗ trợ của Ngân sách trung ương (thuộc Chương tŕnh trồng mới 5 triệu ha rừng);

- Quyết định 39/2007/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 Về việc điều chỉnh giá đất tại khu vực xây dựng chợ Buôn Ma Thuột và cụm công nghiệp Ea Đa, huyện Ea Kar;

- Quyết định 40/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007 Về việc quy định giá tối thiểu các loại lâm sản phụ và động vật rừng tịch thu sung quỹ nhà nước;

- Quyết định 42/2007/QĐ-UBND ngày 8/11/2007 Ban hành Quy định một số mức chi thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 43/2007/QĐ-UBND ngày 8/11/2007 Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh đầu tư bổ sung một số hạng mục công tŕnh bên trong hàng rào cụm công nghiệp;

- Quyết định 44/2007/QĐ-UBND ngày 15/11/2007 Ban hành Quy định về quản lư tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 45/2007/QĐ-UBND ngày 15/11/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, thành phố từ năm 2007;

- Quyết định 3081/QĐ-UBND ngày 20/11/2007 Về mức phụ cấp cho Chủ tịch, phó Chủ tịch và Thư kư Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh;

- Quyết định 47/2007/QĐ-UBND ngày 6/12/2007 Về việc ban hành quy định công tác xét duyệt khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội, đảm bảo an ninh quốc pḥng;

- Quyết định 48/2007/QĐ-UBND ngày 6/12/2007 Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quyết định 49/2007/QĐ-UBND ngày 7/12/2007 Về việc phê duyệt Chương tŕnh phát triển nhà ở tỉnh Đăk Lăk đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Quyết định 50/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 Ban hành Quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ quản lư và xử lư tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lư, bảo vệ rừng và lâm sản trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 51/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 Về việc ban hành Bộ đơn giá dịch vụ: Thu gom, vận chuyển và xử lư chôn lấp rác thải đô thị; duy tŕ cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 52/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 Về việc ban hành Bộ đơn giá duy tŕ hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 53/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 Về việc ban hành Bộ đơn giá duy tŕ hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 54/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 Về việc ban hành Bộ đơn giá quản lư, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 55/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 62/2005/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh;

- Quyết định 56/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 Về ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

- Quyết định 57/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 Về việc quy định mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xă hội;

- Quyết định 58/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007 Ban hành Quy chế xử lư kỷ luật công chức cấp xă;

- Quyết định 3468/QĐ-UBND ngày 26/12/2007 Về việc quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng Bảo vệ dân phố;

- Quyết định 60/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 Về ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh (giá đất năm 2008);

+ Phụ lục giá đất thành phố Buôn Ma Thuột năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Buôn Đôn năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Mgar năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Hleo năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Kar năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Sup năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Bông năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Buk năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Na năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Năng năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Păk năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Lăk năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Ma Drak năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Kuin năm 2008;

- Quyết định 01/2008/QĐ-UBND ngày 3/1/2008 Quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa; diện tích đất được hỗ trợ bằng tiền theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 43 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;

- Quyết định 02/2008/QĐ-UBND ngày 9/1/2008 Về việc quy định giá thóc tẻ dùng để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp;

- Quyết định 03/2008/QĐ-UBND ngày 16/1/2008 Về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xă, thị trấn từ năm 2008 của huyện Cư Kuin;

- Quyết định 04/2008/QĐ-UBND ngày 30/1/2008 Về việc quy định hỗ trợ định mức sử dụng điện thoại công vụ;

- Quyết định 247/QĐ-UBND ngày 30/1/2008 Về việc quy định mức phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xă;

- Quyết định 05/2008/QĐ-UBND ngày 31/1/2008 Về việc ban hành chính sách cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh, giai đoạn 2008 – 2010;

- Quyết định 257/QĐ-UBND ngày 31/1/2008 Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện Chương tŕnh thực hành tiết kiệm, chống lăng phí;

- Quyết định 319/QĐ-UBND ngày 1/2/2008 Về việc quy định chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ của tỉnh;

- Quyết định 06/2008/QĐ-UBND ngày 19/2/2008 Về việc ban hành Định mức dự toán dịch vụ duy tŕ, vệ sinh công viên và quản lư, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 07/2008/QĐ-UBND ngày 19/2/2008 Về việc ban hành Bộ đơn giá dịch vụ duy tŕ, vệ sinh công viên và quản lư, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 08/2008/QĐ-UBND ngày 19/2/2008 Về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài; chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 09/2008/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi phục vụ công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 10/2008/QĐ-UBND ngày 19/3/2008 Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyểt đăng kư kinh doanh, đăng kư thuế và đăng kư dấu đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

- Quyết định 12/2008/QĐ-UBND ngày 21/3/2008 Về việc sửa đổi điểm 4, Điều 1, Quyết định 30/2006/QĐ-UBND ngày 04/7/2006 của UBND tỉnh;

- Quyết định 13/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 Về việc điều chỉnh dự toán các loại công tŕnh xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đối với các Bộ đơn giá do UBND tỉnh ban hành;

- Quyết định 14/2008/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 Về việc quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 773/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 Về việc ban hành khung theo dơi và đánh giá dựa trên kết quả t́nh h́nh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội 5 năm 2006 – 2010;

- Quyết định 15/2008/QĐ-UBND ngày 2/4/2008 Ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách kéo điện vào nhà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ theo Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định 16/2008/QĐ-UBND ngày 15/5/2008 Ban hành Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 15/5/2008 Về việc miễn thu các khoản phí, lệ phí theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg của Thủ tưởng Chính phủ;

- Quyết định 18/2008/QĐ-UBND ngày 15/5/2008 Về việc sửa đổi Quyết định 52/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng phân loại đường phố thành phố Buôn Ma Thuột và thị trấn các huyện để làm cơ sở tính thuế nhà đất;

- Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 Về việc ban hành quy định giá bồi thường cây trồng, tài sản, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 20/2008/QĐ-UBND ngày 20/5/2008 Về việc ban hành hệ số quy đổi chi phí xây dựng năm 2007 theo các loại công tŕnh trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 21/2008/QĐ-UBND ngày 26/5/2008 Về việc ban hành quy định khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên giới Việt Nam - Cam Pu Chia thuộc tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 22/2008/QĐ-UBND ngày 26/5/2008 Về việc xây dựng hệ thống biển báo và quy định vị trí cắm các bảng, biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên giới Việt Nam - Cam Pu Chia thuộc tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 23/2008/QĐ-UBND ngày 20/6/2008 Về việc phân cấp quản lư chất lượng công tŕnh xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 24/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 Ban hành Quy định khu vực phải xin phép xây dựng và thủ tục cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trong đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 25/2008/QĐ-UBND ngày 1/7/2008 Về việc ban hành bảng quy định giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe hai bánh gắn máy;

- Quyết định 26/2008/QĐ-UBND ngày 8/7/2008 Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công tŕnh trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 27/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 Ban hành chế độ báo cáo công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 28/2008/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 Về việc quy định giá tối thiểu gỗ tṛn, các loại khoáng sản, động vật rừng tự nhiên và lâm sản phụ để tính thuế tài nguyên;

- Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 Về việc quy định giá tối thiểu gỗ tịch thu sung quỹ nhà nước;

- Quyết định 30/2008/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 Về việc điều chỉnh, bổ sung mục 1, Điều 1, Quyết định 39/2007/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND tỉnh;

- Quyết định 31/2008/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1, Quyết định 33/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của UBND tỉnh về việc phân cấp, uỷ quyền quản lư dự án đầu tư xây dựng công tŕnh;

- Quyết định 1864/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế và Pḥng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Quyết định 32/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 04/2007/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh về phân cấp cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trường dạy nghề công lập;

- Quyết định 33/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 Về việc quy định các nguyên tắc, nguồn vốn, tiêu chí và định mức phân bổ ổn định vốn đầu tư phát triển bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố trong 2 năm 2009 – 2010;

- Quyết định 34/2008/QĐ-UBND ngày 14/8/2008 Ban hành Quy chế về quản lư, sử dụng và cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 35/2008/QĐ-UBND ngày 8/9/2008 Về việc quy định mức khen thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên và chế độ bồi dưỡng cho lực lượng phục vụ thi đấu thể thao;

- Quyết định 36/2008/QĐ-UBND ngày 9/9/2008 Ban hành Quy định về phân cấp quản lư nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 37/2008/QĐ-UBND ngày 8/10/2008 Về việc quy định giá thóc tẻ dùng để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp;

- Quyết định 2850/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 Về việc ban hành Quy chế quản lư, sử dụng đàn voi nhà trong hoạt động kinh doanh du lịch - văn hoá trên địa bàn tỉnh Đăk lăk;

- Quyết định 38/2008/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 Về việc quy định tỷ lệ chi phí quản lư chung và lợi nhuận định mức trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 39/2008/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 Điều chỉnh mức ca máy ủi 170 CV chôn lấp rác của định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lư chôn lấp rác thải đô thị, tại khu vực thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 40/2008/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 Bổ sung bảng giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy được quy định tại Điều 1, Quyết định 25/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh;

- Quyết định 41/2008/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 Về việc phát triển cà phê bền vững đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

- Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết đăng kư kinh doanh, đăng kư thuế và đăng kư dấu đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

- Quyết định 43/2008/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 Về việc công bố đơn giá xây dựng công tŕnh - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 44/2008/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công tŕnh - Phần xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 45/2008/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 Về việc công bố Bộ đơn giá sữa chữa công tŕnh xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 3193/QĐ-UBND 24/11/2008 Về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin;

- Quyết định 46/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 Sửa đổi, bổ sung giá gỗ tại phần I, Quy định ban hành kèm theo Quyết định 28/2008/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của UBND tỉnh;

- Quyết định 47/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 Về ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh (giá đất năm 2009);

+ Phụ lục giá đất thành phố Buôn Ma Thuột năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Buôn Đôn năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Mgar năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Hleo năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Kar năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Sup năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Bông năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Buk năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Na năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Năng năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Păk năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Lăk năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Ma Drak năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Kuin năm 2009;

- Quyết định 01/2009/QĐ-UBND ngày 6/1/2009 Quy định bảng giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe hai bánh gắn máy được quy định tại Điều 1, Quyết định 25/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh;

- Quyết định 02/2009/QĐ-UBND ngày 8/1/2009 V/v ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các trường hợp vướng mắc giữa giấy tờ hộ tịch và các giấy tờ, hồ sơ khác của công dân;

- Quyết định 03/2009/QĐ-UBND ngày 14/1/2009 Vv ban hành bảng giá cho thuê, thuê mua nhà ở xă hội; cho thuê nhà ở công vụ và nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 04/2009/QĐ-UBND ngày 14/1/2009 Ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2006 – 2010;

- Quyết định 05/2009/QĐ-UBND ngày 19/1/2009 ban hành quy chế đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 150/QĐ-UBND 20/1/2009 Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng Dân quân tự vệ;

- Quyết định 06/2009/QĐ-UBND ngày 18/2/2009 V/v phân cấp thẩm quyền Quyết định phê duyệt hồ sơ đấu thầu, mua sắm, sửa chữa lớn tài sản của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Quyết định 07/2009/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 V/v ban hành quy định bổ sung giá bồi thường cây trồng, tài sản, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 1, Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh;

- Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 19/2/2009 Ban hành Quy chế quản lư các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 09/2009/QĐ-UBND ngày 19/2/2009 Ban hành Quy chế phương thức hoạt động của các Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh;

- Quyết định 10/2009/QĐ-UBND ngày 19/2/2009 Quy định bảng giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe hai bánh gắn máy quy định tại Điều 1, Quyết định 25/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh;

- Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ngày 2/3/2009 V/v ban hành Quy định tŕnh tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 529/QĐ-UB ngày 09/3/2009 V/v công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật đă qua rà soát;

- Quyết định 12/2009/QĐ-UBND ngày 12/3/2009 Quy định bảng giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe hai bánh gắn máy được quy định tại Điều 1, Quyết định 25/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh;

- Quyết định 702/QĐ-UBND ngày 24/3/2009 Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong dịch vụ hành chính công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định 13/2009/QĐ-UBND ngày 9/4/2009 Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

- Quyết định 850/QĐ-UBND ngày 9/4/2009 V/v phê duyệt mức thu một phần viện phí đối với các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 V/v ban hành hệ số quy đổi chi phí xây dựng năm 2008 theo các loại công tŕnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 15/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang lễ tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 1060/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 Về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông của Sở Tư pháp;

- Quyết định 16/2009/QĐ-UBND ngày 5/5/2009 V/v ban hành Quy chế quản lư nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

- Quyết định 17/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 Ban hành Quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng và thủ tục cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trong đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 18/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 V/v ban hành Quy định về liên kết đầu tư trồng rừng, trồng cây công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 V/v điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố, ban hành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 1348/QĐ-UBND 1/6/2009 Điều chỉnh, bổ sung mức chi phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 1475/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 V/v điều chỉnh nội dung Điều 9 của Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang lễ tỉnh Đắk Lắk, ban hành theo Quyết định 15/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 20/2009/QĐ-UBND ngày 16/6/2009 Ban hành quy định giá tối thiểu gỗ tṛn, các loại khoáng sản, động vật rừng tự nhiên và lâm sản phụ để tính thuế tài nguyên;

- Quyết định 21/2009/QĐ-UBND ngày 16/6/2009 Ban hành quy định giá tối thiểu gỗ, lâm sản phụ và động vật rừng tịch thu sung quỹ Nhà nước;

- Quyết định 22/2009/QĐ-UBND ngày 16/6/2009 V/v quy định mức giá cho thuê điểm kinh doanh trong nhà lồng chợ huyện Ea Súp;

- Quyết định 23/2009/QĐ-UBND ngày 24/6/2009 V/v phân cấp quản lư dự án đầu tư xây dựng công tŕnh;

- Quyết định 1599/QĐ-UBND 25/6/2009 Công bố các ngành nghề không được cấp mới giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh, giấy phép đầu tư..., không cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột;

- Quyết định 1600/QĐ-UBND 25/6/2009 Ban hành một số chính sách tài chính hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột vào các khu, cụm công nghiệp...;

- Quyết định 1820B/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 V/v ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 1821B/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 V/v ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xă trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 24/2009/QĐ-UBND ngày 12/8/2009 Ban hành quy định quản lư nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2176/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2177/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2178/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2179/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2180/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2182/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2183/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2184/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lư các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2185/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban dân tộc tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2186/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2187/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2188/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2189/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2190/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2191/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2192/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh & Xă hội tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2194/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2195/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2197/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 25/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 Ban hành Quy định về lĩnh vực, tŕnh tự tiếp nhận, giải quyết hồ sơ  thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị xă, thành phố trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 26/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 Ban hành Quy định về lĩnh vực, tŕnh tự tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xă, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 27/2009/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 Ban hành Quy định về quy tŕnh ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 2286/QĐ-UBND 28/8/2009 Về việc ban hành định mức chi phí loài cây Tếch hỗ trợ cho người dân trồng rừng sản xuất (giai đoạn 2009 - 2010) thuộc Chương tŕnh trồng mới 5 triệu ha rừng;

- Quyết định 2287/QD-UBND 28/8/2009 Về việc ban hành định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng và chăm sóc rừng trồng pḥng hộ, đặc dụng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Ngân sách trung ương thuộc Chương tŕnh trồng mới 5 triệu ha rừng;

- Quyết định 28/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 Ban hành quy định quản lư nhà nước về giá áp dụng trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 29/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập và quản lư, cung cấp và sử dụng thông tin trên Trang thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 30/2009/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 V/v quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp;

- Quyết định 31/2009/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 Ban hành Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 3213/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất... cho các Pḥng Công chứng thực hiện;

- Quyết định 3327/QĐ-UBND 18/11/2009 Về việc mức phụ cấp cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thư kư các Hội;

- Quyết định 32/2009/QĐ-UBND ngày 23/11/2009 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và họat động của Ban bảo vệ và phát triển rừng cấp xă;

- Quyết định 33/2009/QĐ-UBND ngày 26/11/2009 Về việc ban hành mức thu, chi thù lao dịch thuật tại các Pḥng Tư pháp;

- Quyết định 3442/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong dịch vụ hành chính công tại Sở Ngoại vụ.     *** Phụ lục kèm theo Quyết định ***;

- Quyết định 3604/QĐ-UBND ngày 9/12/2009 Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong dịch vụ hành chính công tại Ban Quản lư các Khu công nghiệp;

- Quyết định 34/2009/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kư thuật cho công tác quản lư khai thác công tŕnh thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh;

- Quyết định 35/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 Về việc công bố định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 36/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 37/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ: thu gom, vận chuyển và xử lư chôn lấp rác thải đô thị; duy tŕ cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 38/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 Về việc công bố Bộ đơn giá duy tŕ hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 39/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 Về việc công bố Bộ đơn giá quản lư, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 40/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 Về việc Công bố Bộ đơn giá dịch vụ duy tŕ, vệ sinh công viên và quản lư, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 41/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 Về việc công bố Bộ đơn giá duy tŕ hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 3757/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 Về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện, cấp xă trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 3758/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 Về việc công bố sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương được ban hành kèm theo Quyết định 2190/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Quyết định 3760/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 42/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 Về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh (giá đất năm 2010);

+ Phụ lục giá đất thành phố Buôn Ma Thuột năm 2010;

+ Phụ lục giá đất thị xă Buôn Hồ năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Buôn Đôn năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Mgar năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Hleo năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Kar năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Sup năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Bông năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Buk năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Na năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Năng năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Păk năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Lăk năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Ma Drak năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Kuin năm 2010;

- Quyết định 85/QĐ-UBND ngày 12/1/2010 Về việc bổ sung thêm một số khung giá dịch vụ phục hồi chức năng tại Quyết định 850/QĐ-UBND của UBND tỉnh;

- Quyết định 141/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn Trưởng pḥng, Phó trưởng pḥng Tư pháp cấp huyện, thành phố, thị xă thuộc tỉnh;

- Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 Về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk lắk;

- Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 Về việc ban hành Quy định thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ngày 2/2/2010 Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ngày 02/3/2009 của UBND tỉnh về tŕnh tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ngày 4/2/2010 Ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân của tỉnh;

- Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ngày 8/2/2010 Về việc ban hành Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột;

- Quyết định 585/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong dịch vụ hành chính công tại Sở Y tế;

- Quyết định 644/QĐ-UBND ngày 19/3/2010 Về việc công bố sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 655/QĐ-UBND ngày 19/3/2010 Về việc bổ sung danh mục mức thu một phần viện phí quy định tại Quyết định 850/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND tỉnh;

- Quyết định 07/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 Quy định mức thu cấp đất an táng, cải táng đầu tư cơ sở hạ tầng tại nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột;

- Quyết định 08/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 Ban hành Quy định về phân loại đường phố tại thị xă Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để làm cơ sở tính thuế nhà, đất;

- Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 Ban hành Quy định về thẩm quyền và Quy tŕnh cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 10/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 Về việc phân cấp quản lư dự án đầu tư xây dựng công tŕnh;

- Quyết định 11/2010/QĐ-UBND ngày 19/4/2010 Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 12/2010/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 Về điều chỉnh, bổ sung giá đất trong Bảng giá đất quy định tại Quyết định 42/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh;

- Quyết định 13/2010/QĐ-UBND ngày 4/5/2010 Về việc ban hành mức thu viện phí và thu phí các dịch vụ thực hiện tại các Trạm Y tế xă, phường và thị trấn trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 1197/QĐ-UBND ngày 8/5/2010 Về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo sơ cấp nghề miễn phí cho lao động nông thôn và dự án dạy nghề cho người nghèo;

- Quyết định 14/2010/QĐ-UBND ngày 18/5/2010 Điều chỉnh Điều 2, Quyết định 08/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh;

- Quyết định 15/2010/QĐ-UBND ngày 18/5/2010 Về việc ban hành quy định về chế độ báo cáo công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 16/2010/QĐ-UBND ngày 18/5/2010 Về việc ban hành hệ số quy đổi chi phí xây dựng năm 2009 theo các loại công tŕnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 3128/QĐ-UBND ngày 12/6/2010 Về việc thay thế một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 Về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lư các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 17/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1 Quyết định 34/2009/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh về Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lư khai thác công tŕnh thủy lợi...;

- Quyết định 18/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 Ban hành "Quy chế quản lư, sử dụng chỉ dẫn địa lư cà phê Buôn Ma Thuột đối với sản phẩm cà phê nhân Robusta";

- Quyết định 19/2010/QĐ-UBND ngày 7/7/2010 Về việc ban hành Quy định đấu nối hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột;

- Quyết định 20/2010/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 21/2010/QĐ-UBND ngày 4/8/2010 Ban hành Quy định xử lư tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 22/2010/QĐ-UBND ngày 4/8/2010 Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động Mạng lưới thú y xă, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 23/2010/QĐ-UBND ngày 4/8/2010 Ban hành Quy định về quản lư và hoạt động cơ sở giết mổ động vật tập trung và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2060/QĐ-UBND ngày 17/8/2010 Hủy bỏ, sửa đổi một số nội dung các Quyết định 2178, 2182, 2192, 2193/QĐ-UBND ngày 19/8/2009; Quyết định 1820B, 1821B/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 và Quyết định 3757/QĐ-UBND ngày 23/12/2010;

- Quyết định 24/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường ban hành kèm theo Quyết định 06/2010/QĐ-UBND;

- Quyết định 25/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 Về việc ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 26/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 Về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xă hội;

- Quyết định 27/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 Ban hành Quy định về theo dơi t́nh h́nh thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 28/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công tŕnh: Phần thí nghiệm điện đường dây và Trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 29/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công tŕnh: Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 30/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 31/2010/QĐ-UBND ngày 22/10/2010 Quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lư Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 32/2010/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 Về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp;

- Quyết định 33/2010/QĐ-UBND ngày 1/11/2010 Ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực chính sách ưu đăi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 Về việc giao số lượng cán bộ, công chức cho xă, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xă và thành phố;

- Quyết định 35/2010/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường du lịch tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 36/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 ban hành Quy chế Phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xă hội trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 37/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 Về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh (giá đất năm 2011);

+ Phụ lục giá đất thành phố Buôn Ma Thuột năm 2011;

+ Phụ lục giá đất thị xă Buôn Hồ năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Buôn Đôn năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Mgar năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Hleo năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Kar năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Sup năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Bông năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Buk năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Na năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Năng năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Păk năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Lăk năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Ma Drak năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Kuin năm 2011;

- Quyết định 38/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ khuyến công, ban hành kèm theo QĐ 03/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của UBND tỉnh;

- Quyết định 39/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 về việc ban hành Quy chế phối hợp pḥng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;

- Quyết định 01/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 Ban hành Quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 02/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lư và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 127/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 ban hành Đề án phát triển đội ngũ luật sư  giai đoạn từ năm 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 03/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 ban hành các Biểu mẫu Hợp đồng sử dụng trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

* Phụ lục các biểu mẫu hợp đồng kèm theo Quyết định 03/2011/QĐ-UBND (bấn vào tên biểu mẫu cụ thể để xem hoặc tải về):

STT

Mẫu số

Tên biểu mẫu

Kư hiệu

1

Mẫu số 1/HĐCN
(Hợp đồng chuyển đổi)

1. Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đ́nh, cá nhân

M1/HĐCĐ

2

Mẫu số 2/HĐCN
(Hợp đồng chuyển nhượng)

2a. Hợp đồng chuyển như­ợng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

M2a/HĐCN

3

2b. Hợp đồng chuyển nh­ượng quyền sử dụng đất

M2b/HĐCN

4

Mẫu số 3/HĐMB
(Hợp đồng mua bán)

3a. Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

M3a/HĐMB

5

3b. Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

M3b/HĐMB

6

3c. Hợp đồng mua bán tài sản

M3c/HĐMB

7

Mẫu số 4/HĐTA
(Hợp đồng tặng cho)

4a. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

M4a/HĐTA

8

4b. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

M4b/HĐTA

9

4c. Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

M4c/HĐTA

10

4d. Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

M4d/HĐTA

11

4e. Hợp đồng tặng cho tài sản

M4e/HĐTA

12

Mẫu số 5 /HĐT
(Hợp đồng cho thuê)

5a. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

M5a/HĐT

13

5b. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

M5b/HĐT

14

5c. Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

M5c/HĐT

15

5d. Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

M5d/HĐT

16

5e. Hợp đồng thuê tài sản

M5e/HĐT

17

Mẫu số 6/HĐTC
(Hợp đồng thế chấp)

6a. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

M6a/HĐTC

18

6b. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba

M6b/HĐTC

19

6c. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất  h́nh thành trong tương lai

M6c/HĐTC

20

6d. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất h́nh thành trong tương lai của bên thứ ba

M6d/HĐTC

21

6e. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất  h́nh thành trong tương lai

M6e/HĐTC

22

6f. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất  h́nh thành trong tương lai của bên thứ ba

M6f/HĐTC

23

6g.  Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

M6g/HĐTC

24

6h. Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư của bên thứ ba

M6h/HĐTC

25

6i. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

M6i/HĐTC

26

6k. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

M6k/HĐTC

27

Mẫu số 7/HĐGV
(Hợp đồng góp vốn)

7a. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

M7a/HĐGV

28

7b. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

M7b/HĐGV

29

7c. Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

M7c/HĐGV

30

7d. Hợp đồng góp vốn bằng tài sản.

M7d/HĐGV

31

7e. Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

M7e/HĐGV

32

Mẫu số 8/HĐCC
(Hợp đồng cầm cố)

8a. Hợp đồng cầm cố tài sản

M8a/HĐCC

33

8b. Hợp đồng cầm cố tài sản của bên thứ ba

M8b/HĐCC

34

Mẫu số 9/HĐUQ
(Hợp đồng ủy quyền)

9. Hợp đồng ủy quyền

M9/HĐUQ

- Quyết định 04/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 Ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 05/2011/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 Ban hành Quy định về khu vực, h́nh thức, ngư cụ, đối tượng thủy sản cấm khai thác và kích thước tối thiểu của các loại thủy sản được phép khai thác trong các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 06/2011/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 Ban hành Quy định về pḥng cháy, chữa cháy rừng;

- Quyết định 232/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 Ban hành Quy định mức chi nhuận bút đối với Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 599/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 về việc phê duyệt bổ sung nghề đào tạo và mức chi phí đào tạo sơ cấp nghề miễn phí cho lao động nông thôn;

- Quyết định 645/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 ban hành Quy chế quản lư và sử dụng Quỹ quốc pḥng - an ninh;

- Quyết định 737/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hoặc có chứa quy phạm pháp luật đă được rà soát năm 2010;

- Quyết định 759/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến cung cấp dịch vụ công đă qua rà soát;

- Quyết định 06/2011/QĐ-UBND ngày 01/4/2011 ban hành Quy định về việc thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 07/2011/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 ban hành Quy chế quản lư vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 08/2011/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 1164/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ư thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015”;

- Quyết định 09/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 về việc ban hành Quy định quản lư và sử dụng hành lang bảo vệ sông, suối, hồ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 1349/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 về việc ban hành chương tŕnh hành động của tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xă hội  2011-2020;

- Quyết định 10/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lư các khu công nghiệp và các cơ quan thuộc UBND tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ quản lư Nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

 - Quyết định 11/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 về việc phân cấp quản lư chất lượng công tŕnh xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 12/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lư đường đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 13/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị  trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 14/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 về việc ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh;

- Quyết định 15/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 về việc ban hành Quy định phân cấp về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch nghĩa trang và cơ sở xử lư chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 16/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 ban hành Quy chế quản lư và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công tŕnh lâm sinh;

- Quyết định 1851/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 phê duyệt Chương tŕnh bảo vệ trẻ em tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2011 - 2015;

- Quyết định 18/2011/QĐ-UBND ngày 04/8/2011 ban hành Quy định về cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 1972/QĐ-UBND ngày 04/8/2011 về chế độ cho học sinh và cán bộ, giáo viên đối với Trường THPT chuyên Nguyễn Du có thành tích cao trong dạy và học tập;

- Quyết định 19/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 ban hành Quy chế thu, quản lư và sử dụng Quỹ quốc pḥng - an ninh tại xă, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 2028/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lư các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2062/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 ban hành Đề án “Triển khai thực hiện Luật Lư lịch Tư pháp trên địa bàn tỉnh”;

- Quyết định 20/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 về việc ban hành Hệ số quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công tŕnh năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 21/2011/QĐ-UBND ngày 26/8/2011 về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 22/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 về việc huỷ bỏ một số nội dung quy định tại Quyết định 08/2009/QĐ-UBND và Quyết định 09/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh;

- Quyết định 23/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 ban hành Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 2351/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 về việc công bố thủ tục hành chính được điều chỉnh, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Đăk Lăk;

- Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lư Nhà nước trong công tác đấu tranh pḥng, chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Đăk lăk;

- Quyết định 2406/QĐ-UBND ngày 15/9/2011 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

- Quyết định 25/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Đăk Lăk nhiệm kỳ 2011 -2016;

- Quyết định 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 về việc ban hành Quy định về giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 27/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 về việc quy định tỉ lệ chi phí quản lư chung và lợi nhuận định mức trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 28/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lư cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 29/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, xử lư phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 30/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 2657/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đă qua rà soát;

- Quyết định 31/2011/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 ban hành chế độ cho học sinh và cán bộ, giáo viên có thành tích cao trong quản lư, giảng dạy và học tập đối với Trường THPT chuyên Nguyễn Du và các trường THPT trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 32/2011/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 ban hành Quy định về tŕnh tự, thủ tục kiểm tra và xử lư văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 33/2011/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 34/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 ban hành Quy định giá lâm sản, động vật rừng để xử lư tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lư rừng, bảo vệ rừng và quản lư lâm sản;

- Quyết định 36/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 35/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 về việc sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

- Quyết định 37/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 về việc phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư cho các hộ tại khu vực chợ A thành phố Buôn Ma Thuột;

- Quyết định 38/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 ban hành mức thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 39/2011/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 ban hành Quy định về mức hỗ trợ chi phí đào tạo tŕnh độ sơ cấp nghề miễn phí cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 3209/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xă, thành phố;

- Quyết định 3210/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xă, phường, thị trấn;

- Quyết định 3211/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Quyết định 40/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công tŕnh trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 41/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 42/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 43/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lư công tŕnh thủy lợi trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 44/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công tŕnh: Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền h́nh và truyền h́nh cáp trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 45/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 ban hành Quy định về Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật;

- Quyết định 3430/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 về việc điều chỉnh chê độ thù lao đối với công tác viên Thể dục Thể thao cấp xă, phường, thị trấn giai đoạn 2011 - 2015;

- Quyết định 01/2012/QĐ-UBND ngày 12/1/2012 ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xă, thành phố của tỉnh năm 2012;

+ Phụ lục giá đất thành phố Buôn Ma Thuột năm 2012;

+ Phụ lục giá đất thị xã Buôn Hồ năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Buôn Đôn năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Mgar năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Hleo năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Kar năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Sup năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Bông năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Buk năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Ana năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Năng năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Păk năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Lắk năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Ma Đrăk năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Kuin năm 2012;

- Quyết định 02/2012/QĐ-UBND ngày 16/1/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy tŕnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định 27/2009/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND tỉnh;

- Quyết định 224/QĐ-UBND ngày 20/1/2012 về việc bổ sung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công nghiệp giải quyết theo cơ chế một cửa trong dịch vụ hành chính công tại Sở Công thương;

- Quyết định 428/QĐ-UBND ngày 23/2/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương;

- Quyết định 538/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 công nhận Báo cáo viên pháp luật ở tỉnh;

- Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 04/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô con sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước phục vụ công tác;

- Quyết định 05/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 về việc Quy định tŕnh tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách hàng năm thuộc nguồn vốn do địa phương quản lư;

- Quyết định 06/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 ban hành Quy chế quản lư doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 ban hành khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 700/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xă, thành phố;

- Quyết định 701/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xă, phường, thị trấn;

- Quyết định 702/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực văn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xă, thành phố;

- Quyết định 08/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 ban hành quy định nội dung và mức chi xử lư tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 12/4/2012 ban hành Quy định về quản lư và phân cấp quản lư cơ sở dữ liệu công tŕnh ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 879/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 về việc quy định tỷ lệ được để lại từ nguồn thu phí thẩm định các đồ án quy hoạch;

- Quyết định 892/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương;

- Quyết định 10/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng c̣n lại của nhà và tài sản để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 về việc ban hành Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 949/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 thực hiện chế độ chính sách Dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách để thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 12/2012/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 ban hành Quy chế Hoạt động của hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 13/2012/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa trong dịch vụ hành chính công tại Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 14/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 ban hành Quy chế phối hợp quản lư nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 1182/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế, băi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp;

- Quyết định 15/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 ban hành Quy định phân cấp quản lư chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 ban hành Quy chế phối hợp trong bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 về việc ban hành Quy chế tự cam kết kê khai tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, xin chuyển mục đích sử dụng đất không phải đất ở sang đất ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 18/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang Lễ tỉnh, Ban hành kèm theo Quyết định 15/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh;

- Quyết định 19/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 quy định tiêu chí xét duyệt học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 20/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 ban hành Quy định về tŕnh tự, thủ tục thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015;

- Quyết định 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 về việc ban hành Quy chế quản lư nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài ngoài các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 1370/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị băi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định 1371/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 1372/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lư các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 22/2012/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 về việc Quy định mức hưởng sinh hoạt phí hàng tháng và nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo cấp xă;

- Quyết định 23/2012/QĐ-UBND ngày 9/7/2012 ban hành quy định mức chi xây dựng ngân hành câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 24/2012/QĐ-UBND ngày 10/7/2012 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công tŕnh - Phần khảo sát xây dựng công tŕnh điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 25/2012/QĐ-UBND ngày 10/7/2012 về việc công bố bổ sung Đơn giá khảo sát xây dựng công tŕnh điện vào Bộ đơn giá xây dựng công tŕnh-Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 26/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 về việc sửa đổi một số điều Quy chế quản lư nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ban hành kèm theo Quyết định 16/2009/QĐ-UBND ngày 5/5/2009 của UBND tỉnh;

- Quyết định 27/2012/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 ban hành Quy chế phối hợp trong quản lư nhà nước về đăng kư giao dịch bảo  đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 1638/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương;

- Quyết định 1639/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông;

- Quyết định 1640/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định 1665/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 1666/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 1667/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị băi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 1712/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 ban hành Đề án triển khai thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 1724/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 về việc Phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định 28/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 ban hành quy định về chính sách ưu đăi sử dụng đất đối với các dự án xă hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 29/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 ban hành giá cho thuê nhà ở xă hội, nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 30/2012/QĐ-UBND ngày 7/8/2012 ban hành Quy định phân cấp quản lư cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 1775/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xă, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 1776/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xă hội tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 1799/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2015;

- Quyết định 31/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 về việc bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 1 Quyết định 10/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng c̣n lại của nhà và tài sản để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 1985/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 công bố các Danh mục văn bản do UBND tỉnh ban hành liên quan đến dịch vụ công trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư và đất đai trên địa bàn tỉnh đă qua rà soát;

- Quyết định 32/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 về việc quy định một số chế độ cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu;

- Quyết định 33/2012/QĐ-UBND ngày 6/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 04/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2089/QĐ-UBND ngày 13/9/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị băi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế;

- Quyết định 34/2012/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lư hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định 26/2006/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh;

- Quyết định 35/2012/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 ban hành Quy định về tŕnh tự, thủ tục, nguyên tắc hỗ trợ và cơ chế quản lư đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xă hội nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012-2015;

- Quyết định 36/2012/QĐ-UBND ngày 17/10/2012 ban hành Quy chế phối hợp quản lư người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 37/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 38/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 về việc quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 39/2012/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lư công tŕnh thủy lợi trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 40/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 ban hành Quy định về giá xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 41/2012/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 ban hành quy định về tŕnh tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất và tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 42/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 ban hành Quy định về đơn giá dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lư, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 43/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 điều chỉnh, bổ sung chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang đường giao thông tại TP. Buôn Ma Thuột, ban hành kèm theo Quyết định 06/2010/QĐ-UBND và Quyết định 24/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh;

- Quyết định 44/2012/QĐ-UBND  ngày 21/11/2012 ban hành Quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 45/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 ban hành Quy định giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 46/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lư, bảo vệ, giải tỏa và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 47/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 về việc ban hành Quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 48/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 ban hành Quy định tŕnh tự, thủ tục và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 50/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ đối với cán bộ lănh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, chính trị - xă hội trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 ban hành Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 02/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xă và thành phố của tỉnh năm 2013;

+ Phụ lục giá đất thành phố Buôn Ma Thuột năm 2013;

+ Phụ lục giá đất thị xã Buôn Hồ năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Buôn Đôn năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Mgar năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Hleo năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Kar năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Sup năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Bông năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Buk năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Ana năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Năng năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Păk năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Lắk năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Ma Đrăk năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Kuin năm 2013;

- Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông, Vận tải tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 03/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 ban hành Quy định xử lư một số vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 Quy định các khoản đóng góp; chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh, cai nghiện ma túy; chế độ hỗ trợ cán bộ theo dơi, quản lư đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đ́nh và cộng đồng;

- Quyết định 232/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 về việc quy định thu phí tham quan Bảo tàng tỉnh;

- Quyết định 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 ban hành Quy chế về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lư chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 06/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 về việc phân cấp thẩm quuyền trong đấu thầu, mua sắm tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 07/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 ban hành Quy định về pḥng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 08/2013/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 09/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 ban hành Quy chế quản lư thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 10/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 về việc sửa đổi khoản 1, Điều 11 Quy chế quản lư các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định 08/2009/QĐ-UBND, ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh;

- Quyết định 11/2013/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 ban hành quy định phân cấp quản lư, sử dụng Nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương;

- Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh;

- Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hoặc có chứa quy phạm pháp luật được rà soát năm 2012

- Quyết định 12/2013/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 13/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 ban hành Quy chế quản lư đoàn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 14/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 về việc bổ sung Điều 2, Quy chế về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lư chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 15/2013/QĐ-UBND, ngày 10/5/2013 Quy định bổ sung Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy và tài sản khác tại Quyết định 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh;

- Quyết định 16/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 về việc quy định giá xử lư nước thải trong Khu công nghiệp Ḥa phú;

- Quyết định 961/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xă hội;

- Quyết định 989/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính băi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 18/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công tŕnh - Phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 

   
 

 

       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                         

Đầu trang