Loại văn bản

                       
   - Nghị quyết    

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK BAN HÀNH NĂM 2011

   
   - Quyết định                        
   - Chỉ thị                        
         

- Quyết định 01/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 Ban hành Quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 02/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lư và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 127/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 ban hành Đề án phát triển đội ngũ luật sư  giai đoạn từ năm 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 03/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 ban hành các Biểu mẫu Hợp đồng sử dụng trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

* Phụ lục các biểu mẫu hợp đồng kèm theo Quyết định 03/2011/QĐ-UBND (bấn vào tên biểu mẫu cụ thể để xem hoặc tải về):

STT

Mẫu số

Tên biểu mẫu

Kư hiệu

1

Mẫu số 1/HĐCN
(Hợp đồng chuyển đổi)

1. Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đ́nh, cá nhân

M1/HĐCĐ

2

Mẫu số 2/HĐCN
(Hợp đồng chuyển nhượng)

2a. Hợp đồng chuyển như­ợng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

M2a/HĐCN

3

2b. Hợp đồng chuyển nh­ượng quyền sử dụng đất

M2b/HĐCN

4

Mẫu số 3/HĐMB
(Hợp đồng mua bán)

3a. Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

M3a/HĐMB

5

3b. Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

M3b/HĐMB

6

3c. Hợp đồng mua bán tài sản

M3c/HĐMB

7

Mẫu số 4/HĐTA
(Hợp đồng tặng cho)

4a. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

M4a/HĐTA

8

4b. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

M4b/HĐTA

9

4c. Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

M4c/HĐTA

10

4d. Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

M4d/HĐTA

11

4e. Hợp đồng tặng cho tài sản

M4e/HĐTA

12

Mẫu số 5 /HĐT
(Hợp đồng cho thuê)

5a. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

M5a/HĐT

13

5b. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

M5b/HĐT

14

5c. Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

M5c/HĐT

15

5d. Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

M5d/HĐT

16

5e. Hợp đồng thuê tài sản

M5e/HĐT

17

Mẫu số 6/HĐTC
(Hợp đồng thế chấp)

6a. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

M6a/HĐTC

18

6b. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba

M6b/HĐTC

19

6c. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất  h́nh thành trong tương lai

M6c/HĐTC

20

6d. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất h́nh thành trong tương lai của bên thứ ba

M6d/HĐTC

21

6e. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất  h́nh thành trong tương lai

M6e/HĐTC

22

6f. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất  h́nh thành trong tương lai của bên thứ ba

M6f/HĐTC

23

6g.  Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

M6g/HĐTC

24

6h. Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư của bên thứ ba

M6h/HĐTC

25

6i. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

M6i/HĐTC

26

6k. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

M6k/HĐTC

27

Mẫu số 7/HĐGV
(Hợp đồng góp vốn)

7a. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

M7a/HĐGV

28

7b. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

M7b/HĐGV

29

7c. Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

M7c/HĐGV

30

7d. Hợp đồng góp vốn bằng tài sản.

M7d/HĐGV

31

7e. Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

M7e/HĐGV

32

Mẫu số 8/HĐCC
(Hợp đồng cầm cố)

8a. Hợp đồng cầm cố tài sản

M8a/HĐCC

33

8b. Hợp đồng cầm cố tài sản của bên thứ ba

M8b/HĐCC

34

Mẫu số 9/HĐUQ
(Hợp đồng ủy quyền)

9. Hợp đồng ủy quyền

M9/HĐUQ

- Quyết định 04/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 Ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 05/2011/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 Ban hành Quy định về khu vực, h́nh thức, ngư cụ, đối tượng thủy sản cấm khai thác và kích thước tối thiểu của các loại thủy sản được phép khai thác trong các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 06/2011/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 Ban hành Quy định về pḥng cháy, chữa cháy rừng;

- Quyết định 232/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 Ban hành Quy định mức chi nhuận bút đối với Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 599/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 về việc phê duyệt bổ sung nghề đào tạo và mức chi phí đào tạo sơ cấp nghề miễn phí cho lao động nông thôn;

- Quyết định 645/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 ban hành Quy chế quản lư và sử dụng Quỹ quốc pḥng - an ninh;

- Quyết định 737/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hoặc có chứa quy phạm pháp luật đă được rà soát năm 2010;

- Quyết định 759/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến cung cấp dịch vụ công đă qua rà soát;

- Quyết định 06/2011/QĐ-UBND ngày 01/4/2011 ban hành Quy định về việc thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 07/2011/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 ban hành Quy chế quản lư vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 08/2011/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 1164/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ư thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015”;

- Quyết định 09/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 về việc ban hành Quy định quản lư và sử dụng hành lang bảo vệ sông, suối, hồ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 1349/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 về việc ban hành chương tŕnh hành động của tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xă hội  2011-2020;

- Quyết định 10/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lư các khu công nghiệp và các cơ quan thuộc UBND tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ quản lư Nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

 - Quyết định 11/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 về việc phân cấp quản lư chất lượng công tŕnh xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 12/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lư đường đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 13/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị  trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 14/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 về việc ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh;

- Quyết định 15/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 về việc ban hành Quy định phân cấp về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch nghĩa trang và cơ sở xử lư chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 16/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 ban hành Quy chế quản lư và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công tŕnh lâm sinh;

- Quyết định 1851/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 phê duyệt Chương tŕnh bảo vệ trẻ em tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2011 - 2015;

- Quyết định 18/2011/QĐ-UBND ngày 04/8/2011 ban hành Quy định về cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 1972/QĐ-UBND ngày 04/8/2011 về chế độ cho học sinh và cán bộ, giáo viên đối với Trường THPT chuyên Nguyễn Du có thành tích cao trong dạy và học tập;

- Quyết định 19/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 ban hành Quy chế thu, quản lư và sử dụng Quỹ quốc pḥng - an ninh tại xă, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 2028/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lư các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2062/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 ban hành Đề án “Triển khai thực hiện Luật Lư lịch Tư pháp trên địa bàn tỉnh”;

- Quyết định 20/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 về việc ban hành Hệ số quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công tŕnh năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 21/2011/QĐ-UBND ngày 26/8/2011 về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 22/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 về việc huỷ bỏ một số nội dung quy định tại Quyết định 08/2009/QĐ-UBND và Quyết định 09/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh;

- Quyết định 23/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 ban hành Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 2351/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 về việc công bố thủ tục hành chính được điều chỉnh, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Đăk Lăk;

- Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lư Nhà nước trong công tác đấu tranh pḥng, chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Đăk lăk;

- Quyết định 2406/QĐ-UBND ngày 15/9/2011 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

- Quyết định 25/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Đăk Lăk nhiệm kỳ 2011 -2016;

- Quyết định 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 về việc ban hành Quy định về giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 27/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 về việc quy định tỉ lệ chi phí quản lư chung và lợi nhuận định mức trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 28/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lư cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 29/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, xử lư phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 30/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 2657/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đă qua rà soát;

- Quyết định 31/2011/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 ban hành chế độ cho học sinh và cán bộ, giáo viên có thành tích cao trong quản lư, giảng dạy và học tập đối với Trường THPT chuyên Nguyễn Du và các trường THPT trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 32/2011/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 ban hành Quy định về tŕnh tự, thủ tục kiểm tra và xử lư văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 33/2011/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 34/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 ban hành Quy định giá lâm sản, động vật rừng để xử lư tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lư rừng, bảo vệ rừng và quản lư lâm sản;

- Quyết định 35/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 về việc sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

- Quyết định 36/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 37/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 về việc phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư cho các hộ tại khu vực chợ A thành phố Buôn Ma Thuột;

- Quyết định 38/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 ban hành mức thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 39/2011/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 ban hành Quy định về mức hỗ trợ chi phí đào tạo tŕnh độ sơ cấp nghề miễn phí cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 3209/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xă, thành phố;

- Quyết định 3210/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xă, phường, thị trấn;

- Quyết định 3211/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Quyết định 40/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công tŕnh trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 41/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 42/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 43/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lư công tŕnh thủy lợi trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 44/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công tŕnh: Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền h́nh và truyền h́nh cáp trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 45/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 ban hành Quy định về Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật;

- Quyết định 3430/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 về việc điều chỉnh chê độ thù lao đối với công tác viên Thể dục Thể thao cấp xă, phường, thị trấn giai đoạn 2011 - 2015.

 

   
                         

Đầu trang