Loại văn bản

                       
   - Nghị quyết    

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK BAN HÀNH NĂM 2010

   
   - Quyết định                        
   - Chỉ thị                        
         

- Quyết định 85/QĐ-UBND ngày 12/1/2010 Về việc bổ sung thêm một số khung giá dịch vụ phục hồi chức năng tại Quyết định 850/QĐ-UBND của UBND tỉnh;

- Quyết định 141/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn Trưởng pḥng, Phó trưởng pḥng Tư pháp cấp huyện, thành phố, thị xă thuộc tỉnh;

- Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 Về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk lắk;

- Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 Về việc ban hành Quy định thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ngày 2/2/2010 Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ngày 02/3/2009 của UBND tỉnh về tŕnh tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ngày 4/2/2010 Ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân của tỉnh;

- Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ngày 8/2/2010 Về việc ban hành Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột;

- Quyết định 585/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong dịch vụ hành chính công tại Sở Y tế;

- Quyết định 644/QĐ-UBND ngày 19/3/2010 Về việc công bố sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 655/QĐ-UBND ngày 19/3/2010 Về việc bổ sung danh mục mức thu một phần viện phí quy định tại Quyết định 850/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND tỉnh;

- Quyết định 07/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 Quy định mức thu cấp đất an táng, cải táng đầu tư cơ sở hạ tầng tại nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột;

- Quyết định 08/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 Ban hành Quy định về phân loại đường phố tại thị xă Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để làm cơ sở tính thuế nhà, đất;

- Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 Ban hành Quy định về thẩm quyền và Quy tŕnh cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 10/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 Về việc phân cấp quản lư dự án đầu tư xây dựng công tŕnh;

- Quyết định 11/2010/QĐ-UBND ngày 19/4/2010 Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 12/2010/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 Về điều chỉnh, bổ sung giá đất trong Bảng giá đất quy định tại Quyết định 42/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh;

- Quyết định 13/2010/QĐ-UBND ngày 4/5/2010 Về việc ban hành mức thu viện phí và thu phí các dịch vụ thực hiện tại các Trạm Y tế xă, phường và thị trấn trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 1197/QĐ-UBND ngày 8/5/2010 Về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo sơ cấp nghề miễn phí cho lao động nông thôn và dự án dạy nghề cho người nghèo;

- Quyết định 14/2010/QĐ-UBND ngày 18/5/2010 Điều chỉnh Điều 2, Quyết định 08/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh;

- Quyết định 15/2010/QĐ-UBND ngày 18/5/2010 Về việc ban hành quy định về chế độ báo cáo công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 16/2010/QĐ-UBND ngày 18/5/2010 Về việc ban hành hệ số quy đổi chi phí xây dựng năm 2009 theo các loại công tŕnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 3128/QĐ-UBND ngày 12/6/2010 Về việc thay thế một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 1536/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 Về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lư các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 17/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1 Quyết định 34/2009/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh về Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lư khai thác công tŕnh thủy lợi...;

- Quyết định 18/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 Ban hành "Quy chế quản lư, sử dụng chỉ dẫn địa lư cà phê Buôn Ma Thuột đối với sản phẩm cà phê nhân Robusta";

- Quyết định 19/2010/QĐ-UBND ngày 7/7/2010 Về việc ban hành Quy định đấu nối hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột;

- Quyết định 20/2010/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 21/2010/QĐ-UBND ngày 4/8/2010 Ban hành Quy định xử lư tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 22/2010/QĐ-UBND ngày 4/8/2010 Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động Mạng lưới thú y xă, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 23/2010/QĐ-UBND ngày 4/8/2010 Ban hành Quy định về quản lư và hoạt động cơ sở giết mổ động vật tập trung và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 2060/QĐ-UBND ngày 17/8/2010 Hủy bỏ, sửa đổi một số nội dung các Quyết định 2178, 2182, 2192, 2193/QĐ-UBND ngày 19/8/2009; Quyết định 1820B, 1821B/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 và Quyết định 3757/QĐ-UBND ngày 23/12/2010;

- Quyết định 24/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường ban hành kèm theo Quyết định 06/2010/QĐ-UBND;

- Quyết định 25/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 Về việc ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 26/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 Về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xă hội;

- Quyết định 27/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 Ban hành Quy định về theo dơi t́nh h́nh thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 28/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công tŕnh: Phần thí nghiệm điện đường dây và Trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 29/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công tŕnh: Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 30/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 31/2010/QĐ-UBND ngày 22/10/2010 Quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lư Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 32/2010/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 Về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp;

- Quyết định 33/2010/QĐ-UBND ngày 1/11/2010 Ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực chính sách ưu đăi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 Về việc giao số lượng cán bộ, công chức cho xă, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xă và thành phố;

- Quyết định 35/2010/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường du lịch tỉnh Đắk Lắk;

- Quyết định 36/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 ban hành Quy chế Phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xă hội trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 37/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 Về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh (giá đất năm 2011);

+ Phụ lục giá đất thành phố Buôn Ma Thuột năm 2011;

+ Phụ lục giá đất thị xă Buôn Hồ năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Buôn Đôn năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Mgar năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Hleo năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Kar năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Sup năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Bông năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Buk năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Na năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Năng năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Păk năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Lăk năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Ma Drak năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Kuin năm 2011;

- Quyết định 38/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ khuyến công, ban hành kèm theo QĐ 03/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của UBND tỉnh;

- Quyết định 39/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 về việc ban hành Quy chế phối hợp pḥng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

 

   
                         

Đầu trang