Loại văn bản

                       
   - Nghị quyết    

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK BAN HÀNH NĂM 2007

   
   - Quyết định                        
   - Chỉ thị                        
         

- Quyết định 01/2007/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 Về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xă, thôn, buôn, tổ dân phố; quy định thêm một số cán bộ được hưởng mức sinh hoạt phí;

- Quyết định 46/QĐ-UBND ngày 8/1/2007 Về mức phụ cấp cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư kư hội tù yêu nước tỉnh;

- Quyết định 112/QĐ-UBND ngày 16/1/2007 Về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, băi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán Nhà nước;

- Quyết định 02/2007/QĐ-UBND ngày 17/01/2007 Ban hành quy định cơ cấu nguồn vốn đầu tư công tŕnh giao thông trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2007-2010;

- Quyết định 03/2007/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 Về việc quy định giá lúa tẻ để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp;

- Quyết định 04/2007/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 Về phân cấp cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trừơng dạy nghề công lập;

- Quyết định 05/2007/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 Về đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân cấp xă;

- Quyết định 06/2007/QĐ-UBND ngày 30/1/2007 Về việc quy định cơ chế đầu tư theo h́nh thức xây dựng - chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 266/QĐ-UBND ngày 31/1/2007 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biến chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quyết định 07/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 33/2006/QĐ-UBND ngày 02/08/2006 Về việc phân cấp, ủy quyền quản lư dự án đầu tư xây dựng công tŕnh;

- Quyết định 08/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về Quy tŕnh cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 29/2006/QĐ-UBND ngày 05/06/2006 của UBND tỉnh;

- Quyết định 09/2007/QĐ-UBND ngày 8/2/2007 Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động vận tải hành khách cộng cộng bằng xe buưt tại Đăk Lăk;

- Quyết định 10/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 Về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công tŕnh trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk đối với các bộ đơn giá xây dựng do UBND tỉnh ban hành;

- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 Về việc điều chỉnh thời hạn hiệu lực của Quyết định 52/2006/QĐ-UBND 19/12/2006 Ban hành bảng phân loại đường phố thành phố Buôn Ma Thuột và thị trấn các huyện để làm cơ sở tính thuế nhà, đất;

- Quyết định 439/QĐ-UB ngày 01/3/2007 V/v công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật đă qua rà soát;

- Quyết định 13/2007/QĐ-UBND ngày 5/3/2007 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban giám sát xă Chương tŕnh 135 giai đoạn 2006 – 2010;

- Quyết định 15/2007/QĐ-UBND ngày 10/4/2007 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn Trưởng pḥng Tư pháp cấp huyện;

- Quyết định 16/2007/QĐ-UBND ngày 22/5/2007 Về việc ban hành Quy định về tŕnh tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 17/2007/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 Về việc ban hành quy chế báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật;

- Quyết định 1120/QĐ-UBND ngày 30/5/2007 Về việc ban hành bổ sung định mức chi phí loài cây Mít nghệ (ghép) hỗ trợ cho người dân trồng rừng sản xuất (giai đoạn 2007 - 2010) thuộc ngân sách Trung ương (Chương tŕnh trồng mới 5 triệu ha rừng);

- Quyết định 1158/QĐ-UBND ngày 4/6/2007 Về định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng và chăm sóc rừng trồng pḥng hộ, đặc dụng năm thứ 2, 3, 4 và giao khoán quản lư bảo vệ rừng từ nguồn ngân sách Trung ương (thuộc Chương tŕnh trồng mới 5 triệu ha rừng);

- Quyết định 18/2007/QĐ-UBND ngày 5/6/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng phân loại đường phố thành phố Buôn Ma Thuột và thị trấn các huyện để làm cơ sở tính thuế nhà đất;

- Quyết định 19/2007/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xă, phường, thị trấn;

- Quyết định 1355/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 Về việc phân chia Cụm, Khối tổ chức kư kết giao ước thi đua, thực hiện chấm điểm, xét và đề nghị khen thưởng hàng năm;

- Quyết định 1361/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 Về việc quy định điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 4/7/2007 Ban hành Quy chế phối hợp pḥng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;

- Quyết định 1504/QĐ-UBND ngày 5/7/2007 Về việc ban hành định mức hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 24/2007/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 Ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 25/2007/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của bộ phận nội trú dân nuôi thí điểm tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 26/2007/QĐ-UBND ngày 13/8/2007 Về việc ban hành quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lư và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 27/2007/QĐ-UBND ngày 17/8/2007 Ban hành Quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 28/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 Về giá bán nước sạch tại thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện: Krông Buk, Krông Păk, Ea Sup, Lăk;

- Quyết định 29/2007/QĐ-UBND ngày 23/8/2007 Về việc ban hành Quy chế hoà giải viên ở cơ sở;

- Quyết định 30/2007/QĐ-UBND ngày 23/8/2007 Về việc ban hành Quy định công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 31/2007/QĐ-UBND ngày 23/8/2007 Ban hành Quy định một số mức chi xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk;

- Quyết định 32/2007/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 Quy định hạn mức giao đất ở; đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước để sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; công nhận đất ở trong trường hợp có vườn, ao cho hộ gia đ́nh, cá nhân;

- Quyết định 33/2007/QĐ-UBND ngày 5/9/2007 Về việc phân cấp, uỷ quyền quản lư dự án đầu tư xây dựng công tŕnh;

- Quyết định 34/2007/QĐ-UBND ngày 5/9/2007 Ban hành Quy định về Quy tŕnh cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 35/2007/QĐ-UBND ngày 5/9/2007 Về việc ban hành "Định mức dự toán công tác quản lư, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột";

- Quyết định 36/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 Ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu cho các loại xe ôtô con  có sử dụng ngân sách Nhà nước phục vụ công tác;

- Quyết định 37/2007/QĐ-UBND ngày 17/9/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 38/2007/QĐ-UBND ngày 26/9/2007 Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lư và sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 2497/QĐ-UBND ngày 3/10/2007 Về mức hỗ trợ đầu tư trồng và chăm sóc rừng; giao khoán quản lư bảo vệ rừng; khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên - Nguồn kinh phí hỗ trợ của Ngân sách trung ương (thuộc Chương tŕnh trồng mới 5 triệu ha rừng);

- Quyết định 39/2007/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 Về việc điều chỉnh giá đất tại khu vực xây dựng chợ Buôn Ma Thuột và cụm công nghiệp Ea Đa, huyện Ea Kar;

- Quyết định 40/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007 Về việc quy định giá tối thiểu các loại lâm sản phụ và động vật rừng tịch thu sung quỹ nhà nước;

- Quyết định 42/2007/QĐ-UBND ngày 8/11/2007 Ban hành Quy định một số mức chi thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 43/2007/QĐ-UBND ngày 8/11/2007 Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh đầu tư bổ sung một số hạng mục công tŕnh bên trong hàng rào cụm công nghiệp;

- Quyết định 44/2007/QĐ-UBND ngày 15/11/2007 Ban hành Quy định về quản lư tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 45/2007/QĐ-UBND ngày 15/11/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, thành phố từ năm 2007;

- Quyết định 3081/QĐ-UBND ngày 20/11/2007 Về mức phụ cấp cho Chủ tịch, phó Chủ tịch và Thư kư Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh;

- Quyết định 47/2007/QĐ-UBND ngày 6/12/2007 Về việc ban hành quy định công tác xét duyệt khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội, đảm bảo an ninh quốc pḥng;

- Quyết định 48/2007/QĐ-UBND ngày 6/12/2007 Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quyết định 49/2007/QĐ-UBND ngày 7/12/2007 Về việc phê duyệt Chương tŕnh phát triển nhà ở tỉnh Đăk Lăk đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Quyết định 50/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 Ban hành Quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ quản lư và xử lư tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lư, bảo vệ rừng và lâm sản trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định 51/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 Về việc ban hành Bộ đơn giá dịch vụ: Thu gom, vận chuyển và xử lư chôn lấp rác thải đô thị; duy tŕ cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 52/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 Về việc ban hành Bộ đơn giá duy tŕ hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 53/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 Về việc ban hành Bộ đơn giá duy tŕ hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 54/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 Về việc ban hành Bộ đơn giá quản lư, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk;

- Quyết định 55/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 62/2005/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh;

- Quyết định 56/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 Về ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

- Quyết định 57/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 Về việc quy định mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xă hội;

- Quyết định 58/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007 Ban hành Quy chế xử lư kỷ luật công chức cấp xă;

- Quyết định 3468/QĐ-UBND ngày 26/12/2007 Về việc quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng Bảo vệ dân phố;

- Quyết định 60/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 Về ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh (giá đất năm 2008);

+ Phụ lục giá đất thành phố Buôn Ma Thuột năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Buôn Đôn năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Mgar năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Hleo năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Kar năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Sup năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Bông năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Buk năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Na năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Năng năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Păk năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Lăk năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Ma Drak năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Kuin năm 2008.

 

   
                         

Đầu trang