Loại văn bản

                       
   - Nghị quyết    

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK

   
   - Quyết định                        
   - Chỉ thị                        
         

- Nghị quyết 18/NQ-HĐ ngày 10/07/1997 Về mức huy động đóng góp xây dựng trường sở;

- Nghị quyết 24/NQ-HĐ ngày 18/10/1997 về chương tŕnh phát triển khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường đến năm 2000 và 2010;

- Nghị quyết 27/1998-NQ-HĐ ngày 20/01/1998 về phân bố lao động dân cư tỉnh Đăk Lăk đến năm 2000 và 2010;

- Nghị quyết 31/1998/NQ-HĐ ngày 17/07/1998 về việc thu và sử dụng học phí, lệ phí thi tuyển sinh trong trường học;

- Nghị quyết 07/1999-NQ-HĐ ngày 17/07/1999 Về mức huy động đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trường học đối với hệ bán công;

- Nghị quyết 14/2000/NQ-HĐ ngày 21/07/2000 Về tiền lương, học phí của ngành học mầm non;

- Nghị quyết 15/2002/NQ-HĐ 11/07/2002 Về việc thông qua Bản Quy định Về xây dựng, phê duyệt và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, buôn, khối phố, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 16/2002/NQ-HĐ ngày 11/07/2002 Thông qua Đề án về việc huy động, lập quỹ quốc pḥng an ninh trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết 06/2003/NQ-HĐ6 ngày 10/01/2003 Về "Đề án đặt tên đường phố thành phố Buôn Ma Thuột, đợt 2";

- Nghị quyết 07/2003/NQ-HĐ6 ngày 10/01/2003 Về Đề án giải thưởng văn học - nghệ thuật tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 17/2003/NQ-HĐ6 ngày 02/10/2003 về các loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh;

- Nghị quyết 08/2004/NQ-HĐ7 ngày 28/07/2004 về Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 10/2004/NQ-HĐ7 ngày 28/07/2004 về Nội dung rèn luyện của Đại biểu HĐND tỉnh Đăk Lăk, khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009;

- Nghị quyết 24/2004/NQ-HĐ7 ngày 17/12/2004 Phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp y tế cấp huyện và cấp xă;

- Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐND ngày 21/07/2005 về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐND ngày 21/07/2005 về việc ban hành chính sách cho đội công tác phát động quần chúng chuyên trách ở cơ sở của tỉnh;

- Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006 về ban hành quy định phí đấu giá tài sản và phí đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006 về việc bổ sung định biên đối với cán bộ không chuyên trách để bố trí chức danh phó Chủ tịch UBMTTQVN cấp xă;

- Nghị quyết 12/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006 về mức hỗ trợ phí bảo hiểm y tế tự nguyện cho đối tượng học sinh phổ thông các cấp trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2006-2010;

- Nghị quyết 13/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006  về chế độ chi đặc thù cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp;

- Nghị quyết 25/2006/NQ-HĐND ngày 11/05/2006 quy định về định biên, mức phụ cấp cho Phó trưởng Công an xă thứ 2 và Công an viên; tiêu chuẩn về trang phục, công cụ hỗ trợ, phương tiện làm việc cho lực lượng Công an xă của tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND ngày 11/05/2006 về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 27/2006/NQ-HĐND ngày 11/05/2006 về kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà sóat và thẩm định văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND ngày 11/05/2006 về đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2007-2010;

- Nghị quyết 29/2006/NQ-HĐND ngày 11/05/2006 về cơ chế sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư trong các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 33/2006/NQ-HĐND ngày 22/07/2006 về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2006 - 2010;

- Nghị quyết 34/2006/NQ-HĐND ngày 22/07/2006 về phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xă giai đoạn 2006-2010 tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 35/2006/NQ-HĐND ngày 11/10/2006 về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xă hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020;

- Nghị quyết 37/2006/NQ-HĐND ngày 11/10/2006 Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2007 cho các cấp ngân sách thuộc tỉnh ĐắkLắk;

- Nghị quyết 40/2006/NQ-HĐND ngày 11/10/2006 quy định một số chế độ, chính sách đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đ́nh;

- Nghị quyết 41/2006/NQ-HĐND ngày 11/10/2006 về quy định mức phụ cấp hàng tháng cho t́nh nguyện viên Đội hoạt động xă hội t́nh nguyện cấp xă;

- Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND ngày 11/10/2006 về cơ chế đầu tư theo h́nh thức xây dựng - chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 44/2006/NQ-HĐND ngày 14/12/2006 về mức giá đất tại các huyện và thành phố Buôn Ma Thuột;

- Nghị quyết 45/2006/NQ-HĐND ngày 14/12/2006 về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2007 tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 50/2006/NQ-HĐND ngày 14/12/2006 về cơ cấu nguồn vốn đầu tư đường giao thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007 - 2010;

- Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND ngày 14/12/2006 Về đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xă;

- Nghị quyết 52/2006/NQ-HĐND ngày 14/12/2006 Về quy định phân cấp cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trường dạy nghề công lập;

- Nghị quyết 54/2006/NQ-HĐND ngày 14/12/2006 Điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xă, thôn, buôn, tổ dân phố; quy định thêm một số cán bộ được hưởng mức sinh hoạt phí;

- Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND ngày 14/12/2006 Chương tŕnh mục tiêu giảm nghèo tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2006-2010;

- Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND ngày 13/4/2007 Về đặt tên đường Trung tâm thị trấn Ea Súp, huyên Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND ngày 13/4/2007 Về Chương tŕnh giống cây trồng, vật nuôi và giống cây lâm nghiệp tỉnh Đăk Lăk đến năm 2010;

- Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND ngày 13/4/2007 Về xây dựng hệ thống khuyến nông cơ sở;

- Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND ngày 13/4/2007 Về cơ cấu giải thưởng văn học - Nghệ thuật tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND ngày 13/4/2007 Về mức thu các loại phí và lệ phí;

- Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 Về Đề án bảo tồn, phát huy di sản văn hoá Cồng chiêng Đăk Lăk giai đoạn 2007 – 2010;

- Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 Về ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Đăk Lăk, giai đoạn 2007 – 2010;

- Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 Về phát triển du lịch tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2007 2010;

- Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư bổ sung một số hạng mục công tŕnh bên trong hàng rào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 Về các loại phí và lệ phí;

- Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đă qua rà soát;

- Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND ngày 17/10/2007 Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 45/2006/NQ-HĐND ngày ngày 14/12/2006 của HĐND tỉnh về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đăk Lăk từ năm 2007;

- Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND ngày 17/10/2007 Về Chương tŕnh giải quyết việc làm tỉnh Đăk Lăk đến năm 2010;

- Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND ngày 17/10/2007 Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố;

- Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND ngày 17/10/2007 Về Chương tŕnh phát triển nhà ở tỉnh Đăk Lăk đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Nghị quyết 28/2007/NQ-HĐND ngày 17/10/2007 Về việc ban hành chính sách cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Đăk Lăk, giai đoạn 2008 – 2010;

- Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 Về giá đất trên địa bàn các huyện và thành phố Buôn Ma Thuột (giá đất năm 2008);

+ Phụ lục giá đất thành phố Buôn Ma Thuột năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Buôn Đôn năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Mgar năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Hleo năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Kar năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Sup năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Bông năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Buk năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Na năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Năng năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Păk năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Lăk năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Ma Drak năm 2008;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Kuin năm 2008;

- Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 Về việc chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; tiếp khách trong nước đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết 39/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 Về đặt tên đường trung tâm thị trấn Quảng phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008 Về việc quy định mức phụ cấp và sinh hoạt phí hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xă, thôn, buôn, tổ dân phố;

- Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008 Về phân cấp quản lư nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008 Về việc quy định các nguyên tắc, nguồn vốn, tiêu chí và định mức phân bổ ổn định vốn đầu tư phát triển bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố trong 2 năm 2009 – 2010;

- Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008 Về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp;

- Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008 Về việc quy định tiêu chí phân bổ vốn đầu tư Chương tŕnh 135 giai đoạn 2009 – 2010;

- Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 52/2006/NQ-HĐND ngày, ngày 14/12/2006 của HĐND tỉnh về Quy định phân cấp cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trường dạy nghề công lập;

- Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND ngày 8/10/2008 Về chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND ngày 8/10/2008 Về việc quy định kinh phí chi cho công tác xây dựng, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND ngày 8/10/2008 Về việc đặt tên đường Trung tâm thị trấn Liên Sơn, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND ngày 8/10/2008 Về lệ phí đăng kư cư trú trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 22/2008/NQ-HĐND ngày 8/10/2008 Về việc phát triển cà phê bền vững đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

- Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND ngày 8/10/2008 Về việc phát triển giáo dục mầm non tỉnh Đăk Lăk đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015;

- Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 Về tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 Về việc quy định mức giá đất trên địa bàn các huyện và thành phố Buôn Ma Thuột, công bố ngày 01/01/2009;

+ Phụ lục giá đất thành phố Buôn Ma Thuột năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Buôn Đôn năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Mgar năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Hleo năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Kar năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Sup năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Bông năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Buk năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Na năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Năng năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Păk năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Lăk năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Ma Drak năm 2009;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Kuin năm 2009;

- Nghị quyết 31/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 Về quy định một số chính sách hỗ trợ đối với viên chức ngành y tế tỉnh Đăk Lăk, giai đoạn 2009 – 2013;

- Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 Về sắp xếp, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 01/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 Về mức thu lệ phí bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ kư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 Về việc xây dựng thí điểm Nhà văn hóa xă khu vực III, xă biên giới, giai đoạn 2010 – 2012;

- Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 Về xây dựng huyện Krông Pắc thành huyện văn hóa, giai đoạn 2010 - 2012;

- Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 Về một số chính sách phát triển kinh tế trang trại tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2010 – 2015;

- Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 V/v điều chỉnh chính sách cho Đội công tác phát động quần chúng chuyên trách ở cơ sở theo Điều 1, Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐND tỉnh;

- Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 Về phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2009;

- Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 V/v phát triển kinh tế - xă hội các huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh đến năm 2015;

- Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 Công bố các Danh mục văn bản QPPL đă qua rà soát;

- Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 V/v điều chỉnh một số chế độ, chính sách đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đ́nh;

- Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 Về việc quy định mức giá đất trên địa bàn các huyện, thị xă và thành phố Buôn Ma Thuột, công bố ngày 01/01/2010;

+ Phụ lục giá đất thành phố Buôn Ma Thuột năm 2010;

+ Phụ lục giá đất thị xă Buôn Hồ năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Buôn Đôn năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Mgar năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Hleo năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Kar năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Sup năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Bông năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Buk năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Na năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Năng năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Păk năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Lăk năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Ma Drak năm 2010;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Kuin năm 2010;

- Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND ngày 9/7/2010 Về việc dạy tiếng Ê đê trong trường tiểu học và trung học cơ sở, giai đoạn 2010 – 2015;

- Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND ngày 9/7/2010 Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố;

- Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND ngày 9/7/2010 Về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND ngày 9/7/2010 Về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở chế biến lâm sản vào Khu, Cụm công nghiệp, điểm quy hoạch;

- Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND ngày 9/7/2010 Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2010 – 2015;

- Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND ngày 9/7/2010 Về việc quy định phân cấp nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trường dạy nghề công lập giai đoạn 2010 – 2015;

- Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND ngày 9/7/2010 Về quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

- Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về Chương tŕnh ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011;

- Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2011 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk;

- Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011;

- Nghị quyết 23/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đăk Lăk từ năm 2011;

- Nghị quyết 25/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 6, Điều 1, Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND, ngày 13/7/2007 của HĐND tỉnh về các loại phí và lệ phí;

- Nghị quyết 26/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về phân cấp thẩm quyền quản lư tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lư của địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Nghị quyết 27/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết 28/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về quy định mức giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xă Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột (giá đất năm 2011);

+ Phụ lục giá đất thành phố Buôn Ma Thuột năm 2011;

+ Phụ lục giá đất thị xă Buôn Hồ năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Buôn Đôn năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Mgar năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Hleo năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Kar năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Sup năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Bông năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Buk năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Na năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Năng năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Păk năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Lăk năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Ma Drak năm 2011;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Kuin năm 2011;

- Nghị quyết 30/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc lập Quỹ quốc pḥng - an ninh tại các xă, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết 31/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc quy định kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Quy định về mức thu học phí đối với học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về quy định chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xă, thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ cơ sở;

- Nghị quyết 34/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về đặt, đổi tên đường, phố và công tŕnh công cộng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (đợt 3);

- Nghị quyết 35/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về cơ cấu nguồn vốn đầu tư đường giao thông trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, giai đoạn 2011 – 2015;

- Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc quy định các nguyên tắc, nguồn vốn, tiêu chí và định mức phân bổ ổn định vốn đầu tư phát triển bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xă, thành phố giai đoạn 2011 – 2015;

- Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND ngày 30/8/2011 về kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND ngày 30/8/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 31/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của HĐND tỉnh;

- Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND ngày 30/8/2011 về phát triển rừng tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2011 - 2015;

- Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND ngày 30/8/2011 về chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công trên địa bàn tỉnh sang cơ sở giáo dục mầm non công lập;

- Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND ngày 30/8/2011 quy định mức khoán chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức ở các cấp đảm nhiệm việc luân chuyển hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 30/8/2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đă được rà soát năm 2010;

- Nghị quyết 22/NQ-HĐND ngày 30/8/2011 về quản lư, bảo vệ rừng tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2011 - 2015;

- Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 30/8/2011 về việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh giai đoạn 2011 - 2015;

- Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 về khung giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xă và thành phố của tỉnh năm 2012;

+ Phụ lục giá đất thành phố Buôn Ma Thuột năm 2012;

+ Phụ lục giá đất thị xă Buôn Hồ năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Buôn Đôn năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Mgar năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Hleo năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Kar năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Sup năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Bông năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Buk năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Na năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Năng năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Păk năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Lăk năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Ma Drak năm 2012;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Kuin năm 2012;

- Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2012 - 2015;

- Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 về lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Nghị quyết 32/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 về mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ phần trăm (%) đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi;

- Nghị quyết 33/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 về lệ phí đăng kư giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm;

- Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 về miễn phí xây dựng;

- Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015;

- Nghị quyết 39/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 về chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 40/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 về phát triển cây ca cao tỉnh Đăk Lăk đến năm 2015;

- Nghị quyết 41/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 về xây dựng hệ thống khuyến nông viên cơ sở tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 42/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 về Chương tŕnh kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2011 - 2015;

- Nghị quyết 43/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2015;

- Nghị quyết 44/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2012 - 2015;

- Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 về chế độ chính sách Dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách để thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

- Nghị quyết 46/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2011 - 2015;

- Nghị quyết 47/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 về giảm nghèo bền vững tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2011 - 2015;

- Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND ngày 6/7/2012 về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xă hội và quản lư đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012-2015;

- Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND ngày 6/7/2012 về việc quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác kiểm tra, xử lư, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Nghị quyết 52/2012/NQ-HĐND ngày 6/7/2012 về việc quy định mức thu, sử dụng học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề các trường công lập trực thuộc tỉnh từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015;

- Nghị quyết 53/2012/NQ-HĐND ngày 6/7/2012 về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Nghị quyết 54/2012/NQ-HĐND ngày 6/7/2012 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Đắk Lắk;

- Nghị quyết 55/2012/NQ-HĐND ngày 6/7/2012 về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lư đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Nghị quyết 56/2012/NQ-HĐND ngày 6/7/2012 về việc quy định mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Nghị quyết 57/2012/NQ-HĐND ngày 6/7/2012 về việc quy định chế độ thù lao đối với người đă nghỉ hưu giữ chức danh lănh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND ngày 6/7/2012 về việc Quy định chế độ đặc thù đối với Huấn luyện viên, Vận động viên Thể thao thành tích cao và bồi dưỡng cho các lực lượng phục vụ giải;

- Nghị quyết 59/2012/NQ-HĐND ngày 6/7/2012 về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết 60/2012/NQ-HĐND ngày 6/7/2012 về phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2015;

- Nghị quyết 61/2012/NQ-HĐND ngày 6/7/2012 về xây dựng hệ thống Cộng tác viên thể dục thể thao xă, phường, thị trấn, giai đoạn 2012-2015;

- Nghị quyết 63/2012/NQ-HĐND ngày 6/7/2012 về Bảo tồn, phát huy di sản - không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012-2015;

- Nghị quyết 65/2012/NQ-HĐND ngày 6/7/2012 về nâng cao chất lượng hoạt động của Công an xă, giai đoạn 2012-2016;

- Nghị quyết 75/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 về khung giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xă và thành phố của tỉnh năm 2013;

+ Phụ lục giá đất thành phố Buôn Ma Thuột năm 2013;

+ Phụ lục giá đất thị xă Buôn Hồ năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Buôn Đôn năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Mgar năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Hleo năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Kar năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Ea Sup năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Bông năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Buk năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Na năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Năng năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Krông Păk năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Lăk năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Ma Drak năm 2013;

+ Phụ lục giá đất huyện Cư Kuin năm 2013;

- Nghị quyết 76/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Nghị quyết 78/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 về việc quy định một số chính sách bảo tồn Voi tỉnh Đắk Lắk;

- Nghị quyết 79/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Nghị quyết 80/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 về việc quy định thu phí tham quan Bảo tàng tỉnh;

- Nghị quyết 81/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 về Chương tŕnh Việc làm và Dạy nghề tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2015;

- Nghị quyết 82/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 về việc quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc tỉnh.

 

   
                         

Đầu trang